Šolska pravila

VZGOJNI NAČRT OŠ LOČE

NAMEN

 • Vzgojiti naše učence in učenke glede na njihove osebnostne lastnosti in značilnosti v prijazne, samostojne, prijateljske, poštene, pravične, kritične, solidarne, razmišljujoče, delovne, kreativne, zadovoljne in uspešne osebnosti, ki bodo znale, zmogle živeti in zadostiti današnjim, predvsem pa prihodnjim potrebam in zahtevam sodobne evropske družbe.
 • Izboljšati klimo šole.
 • Zagotoviti enotno delovanje, celovitost, sistematičnost vzgojnega dela in avtonomijo šole.
 • Povečati pripadnost, odgovornost in sodelovanje učencev, staršev, strokovnih delavcev in lokalnega okolja.
 • Vzgojni načrt je namenjen učencem, staršem, strokovnim delavcem, vodstvu in vsem delavcem naše šole.

IZHODIŠČA

○      Oblikovan je na osnovi vizije in poslanstva šole.

○      Je del Letnega delovnega načrta šole.

○      Je način izvajanja Kurikula šole.

○     Dosežen je s sodelovanjem in konsenzom med strokovnimi delavci šole, učenci, starši in predstavniki lokalne skupnosti.

OBSEGA:

○      vrednote in vzgojna načela,

○      vzajemno-sodelovalni odnos s starši,

○      vzgojne dejavnosti (proaktivne dejavnosti in svetovanje ter usmerjanje učencev),

○      vzgojne postopke,

○      vzgojne ukrepe.

VIZIJA

Naša vizija se glasi: S sodelovalno kulturo izboljšati kvaliteto dela v šoli.

Naše delo bo torej uspešno, če bomo nadaljevali v smeri tvornih in strpnih medsebojnih odnosov, posodabljanja našega delovnega okolja, izobraževanja za vzgojo in poučevanje bodočih preudarnih, kritičnih in dela voljnih ljudi.

VREDNOTE IN VZGOJNA NAČELA

VREDNOTE

○      Spoštovanje: spoštljiv odnos do sebe, spoštovanje med delavci šole, med učenci in starši, spoštovanje do narave, do drugačnih.

○     Znanje in ustvarjalnost: biti odprt do pridobivanja znanja z različnih področij, do novosti; razvijanje uporabnega življenjskega znanja, zanimanje za svet okoli sebe in ozaveščenost do okolja.

○   Skrb za okolje in zdrav način življenja: oblikovanje pozitivnih krajevno-šolskih odnosov, mesečna pomoč starejšim ljudem, čiščenje kraja, spodbujanje pozitivnega odnosa kraja do šole.

VZGOJNA NAČELA

○      Načelo doslednosti vseh udeležencev v šoli (učenci, učitelji, starši) in kritičnosti do lastnega znanja in znanja drugih.

○      Načelo samospoštovanja, medsebojnega spoštovanja in zaupanja med udeleženci (učitelj–učitelj, učitelj–učenec–starši).

○      Načelo odgovornosti, strpnosti in strokovnosti.

VZAJEMNO-SODELOVALNI ODNOS S STARŠI

Delavci šole, učenci in starši oz. skrbniki razvijamo vzajemno-sodelovalni odnos.

Vzajemno sodelujemo pri:

– oblikovanju življenja in dela šole,

– oblikovanju akcij za izvajanje preventivnih vzgojnih dejavnosti,

– reševanju težav učencev pri nespoštovanju hišnega reda in šolskih pravil.

POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE:

–  ustne pohvale za prizadevnost, enkratno ali kratkotrajno aktivnost,

–  pohvale za aktivnost pri interesni dejavnosti,

–  pohvale razrednika za učni uspeh in delo v razredni skupnosti,

– pohvale ravnatelja za izjemno prizadevnost pri pouku in pri interesnih dejavnostih (izrekajo 

  se v devetem razredu).

VZGOJNE DEJAVNOSTI

Temeljni cilj je:

–  oblikovanje okolja, v katerem učenci zadovoljujejo temeljne duševne, duhovne, socialne in

   telesne potrebe,

– razvijajo samostojnost in pozitivno samopodobo ter pridobijo čut za odgovornost.

Zaposleni delujemo proaktivno in preventivno, kar pomeni, da ravnamo v skladu z lastnimi cilji in vrednotami. Učencem dajemo zgled.

Učitelji in razredniki svetujejo učencem, kadar se pojavijo individualni ali skupinski problemi.

Šolska svetovalna služba svetuje učencem in staršem, kadar imajo različne osebne težave in stiske ter se posvetuje z njimi, kadar gre za vzgojne probleme, družinske odnose, učenje, finančno pomoč in poklicno odločanje.

Načela vzgojnih dejavnosti na šoli:

●      spoštovanje in strpnost do sošolcev in učiteljev,

●      obiskovanje pouka in drugih šolskih dejavnosti,

●      odgovorno ravnanje s premoženjem šole ter lastnino učencev in zaposlenih,

●      sodelovanje pri organiziranih akcijah šole,

●      sodelovanje in aktivno vključevanje v proces dela pri pouku in drugih dejavnostih šole ter

●      spoštovanje hišnega reda.

VZGOJNI POSTOPKI

1. Preventivne dejavnosti

Šola bo šolsko delo in življenje v šoli organizirala tako:

●      da se bodo učenci v šoli počutili varno,

●      da bodo pri šolskem delu zavzeti ter ustvarjalni in

●      da bodo za svoje delo in vedenje prevzemali odgovornost.

2. Svetovanje in usmerjanje

Temeljni vzgojni postopek je razgovor z učencem, v katerem učenec enakovredno sodeluje. V primeru učenčevega prestopka (ali problema) učitelj opravi z njim razgovor. Če po razgovoru ni rezultatov, učitelj vključi razrednika. V primeru, da razrednikovo posredovanje ne pripomore k razrešitvi problema, razrednik v postopek vključi starše in šolsko svetovalno službo.

O vsebini in ciljih svetovanja ter usmerjanja za posameznega učenca se bodo strokovni delavci dogovorili na sestanku oddelčnega učiteljskega zbora, razrednik pa bo obvestil starše.

V primeru, da učenec rabi daljše spremljanje, se strokovni delavec dogovori s starši za soglasje in čas, v katerem bo ta proces potekal, zanj se izdela individualizirani vzgojni načrt.

V primeru, ko bo strokovni delavec presodil, da se pri učencu pojavljajo težave in oblike vedenja, ki jih šolska obravnava ne more omiliti, izboljšati ali odpraviti, bomo staršem predlagali strokovno pomoč v zunanjih ustanovah.

Restitucija omogoča soočanje z napakami, ki so na ta način tudi priložnost za učenje novih vedenj in popravo napak. S postopkom restitucije učenec popravi etično, socialno, psihološko ali materialno škodo. V nasprotju s kaznovanjem poudarja pozitivno reševanje problemov.

Strokovni delavec predvsem spodbuja in usmerja proces, ukrepi niso vnaprej določeni, potrebno jih je smiselno povezati s povzročeno škodo.

Mediacija je oblika ukrepanja, ki omogoča ob pomoči tretje osebe doseči razumsko spravo med učenci, ki so udeleženi v konfliktu. Namen mediacije je, da udeleženci poskušajo poiskati rešitev, s katero so vsi zadovoljni.

VZGOJNI UKREPI

Šolska pravila so oblikovana na podlagi vzgojnega načrta. V njih šola natančno opredeli dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila za obnašanje in ravnanje, določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil ter organiziranost učencev.

Vzgojni ukrepi se nanašajo na posledice kršitev pravil šole. Uporabljajo se, kadar učenci niso pripravljeni sodelovati pri reševanju problemov in ko so bile predhodno izvedene vse druge vzgojne dejavnosti.

Učencem pomagajo spoznavati

●  njihove obveznosti do drugih ljudi in pomen pravil v družbeni skupnosti.

Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z

●   nudenjem podpore in vodenjem učenca,

● iskanjem možnosti in priložnosti za spremembo neustreznega vedenja.

Pri tem sodelujejo učenec, starši in strokovni delavci šole, ki skupaj oblikujejo predloge za rešitev. Vzgojna kazen se izreče, kadar so izčrpana vsa pedagoška sredstva iz vsebine vzgojnega načrta šole.

Izrek vzgojne kazni je povezan z obveznostjo izvajanja usmerjenih individualiziranih, proaktivnih, svetovalnih in drugih vzgojnih dejavnosti in s sodelovanjem zunanjih institucij (svetovalni centri, centri za socialno delo, pedopsihiatrija, policija itd.).

Administrativni vzgojni ukrepi so:

●      opomini in prešolanje.

Vzgojni opomin se izreče na podlagi Zakona o osnovni šoli (60. f člen).

  PRAVILA HIŠNEGA REDA V OŠ LOČE

Svet Osnovne šole Loče je v skladu z 31. a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS 102/2007 z dne 9. 11. 2007) na svoji seji dne 21. 5. 2008 sprejel HIŠNI RED OŠ LOČE.

Območje šole

Hišni red Osnovne šole Loče velja za:

●      območje šolske zgradbe,

●      območje podružničnih šol Žiče in Jernej,

●    asfaltirano nogometno, rokometno, košarkarsko in odbojkarsko igrišče za šolo v Ločah in na obeh podružnicah,

●      atletsko stezo in jamo za skok v daljino za šolo,

●      travnate površine pred, za in ob šoli ter ob obeh podružničnih šolah in

●      območje parkirišč pri vseh šolah.

Vse to se nahaja na parcelnih številkah: 858/2, 262/1, 261/1, 261/4, 261/5, 263/1, 264/1, 246/3, 29/3, 29/11, 29/10.

Poslovni čas

Poslovni čas Osnovne šole Loče je od ponedeljka do petka od 5.45 do 22. ure. V tem času izvajamo jutranje varstvo, pouk, podaljšano bivanje, izbirne predmete, dopolnilni ter dodatni pouk in interesne dejavnosti, pripravo malic in kosil za učence ter čiščenje šole.

Uradne ure

Uradne ure za starše in obiskovalce šole so vsak dan med 8. in 14. uro.

Vrata šole so odprta za vse starše, učence in druge obiskovalce vedno, ko imamo na šoli pouk. Starši smejo otroka spremljati v garderobo in ga tam počakati (razen v času preprečevanja širjenja okužb z covid-19); zadrževanje staršev v garderobi, na hodniku ali v učilnici je prepovedano. Tako je možno priti v stik z razredniki, učitelji ali drugimi zaposlenimi na šoli kadar koli in sproti reševati probleme oz. težave. Izjema je samo čas, ko je željeni/željena učitelj/-ica pri pouku in je potrebno počakati do odmora.

Na začetku šolskega leta z Letnim delovnim načrtom (LDN) določimo tudi dopoldanske govorilne ure, redne mesečne govorilne ure in roditeljske sestanke.

Uporaba šolskega prostora

Učenci iz Loč prihajajo v šolo po različnih ulicah v Ločah, učenci vozači pa z avtobusne postaje ob šoli (iz smeri Zbelovo) in z avtobusne postaje ob Domu kulture Loče (iz smeri Draža vas, Žiče).

Na šolskem parkirišču parkirajo tudi zaposleni in starši ter poskrbijo, da učenci varno zapuščajo avtomobile.

Nadzor objekta

Objekt je zavarovan s protivlomnim sistemom, ki je vezan na Sintal, ki opravlja nadzor tudi ponoči, ob vikendih in praznikih z obhodi. V šoli imamo video kamere, ki snemajo dogajanje v objektu (okolico šole, vhodna vrata, garderobo, hodnike …).

V času, ko poteka pouk, skrbimo za varnost vsi zaposleni, še posebej pa dežurni učenec in dežurni učitelj.

Ukrepi za zagotavljanje varnosti

Izdelan imamo sistem dežuranja pred poukom, med odmori in v času kosila.

Vsi zaposleni imajo opravljen izpit iz varnosti pri delu. V primeru požara se ravnamo po Pravilniku in načrtu evakuacije šole, ki je izobešen na vsakem hodniku.

Vzdrževanje reda in čistoče

Za red skrbijo vsi zaposleni. Za čistočo okolice šole skrbijo zaposleni in učenci. Vsak razred je zadolžen za pobiranje smeti na točno določenem območju šole. Posebno pozornost morajo učitelji in učenci posvetiti nevarnim odpadkom (odpadni sanitarni material, injekcijske igle …). Čistilke čistijo šolo od 14. ure dalje.

Pravila hišnega reda

V želji, da bi se med seboj razumeli in se v šoli dobro počutili, moramo upoštevati hišni red in Pravila šolskega reda OŠ Loče.

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ LOČE

Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06)  je

svet Osnovne šole Loče dne 29. 8. 2017 sprejel

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

v Osnovni šoli Loče

1. člen

(namen pravil)

Ta pravila natančneje opredeljujejo dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, kršitve, postopke in ukrepe v primeru kršitev pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev.

2. člen

(opredelitev pojmov)

 1. Učenec je spolno nevtralen izraz za udeleženca ali udeleženko v učnem  procesu, ki obiskuje pouk v Osnovni šoli Loče in ni delavec šole.
 2. Mlajši učenec je učenec, ki še ni dopolnil 14 let.
 3. Starejši učenec je učenec, ki je že dopolnil 14 let.
 4. Učenec s posebnimi potrebami je učenec z odločbo pristojne institucije, s katero so ugotovljene in opredeljene posebne potrebe tega učenca.
 5. Kršitev je vsako ravnanje ali dejanje učenca, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, s temi pravili ali z ostalimi akti šole. Kršitve razčlenjujemo s temi pravili na lažje, težje in najtežje.
 1. Postopek je proces, ki se začne z opredelitvijo kršitve in konča z vzgojnim ukrepom, ki je v skladu s temi pravili.
 2. Vzgojni ukrep je končni rezultat postopka, ki na zakonit in predvidljiv način določa odziv šole na ugotovljeno kršitev.

3. člen

(dolžnosti in odgovornosti učenca)

Pravice in dolžnosti učencev smo opredelili na podlagi vzgojnega načrta.

Dolžnosti učenca so, da:

 1. redno in točno obiskuje pouk in izbirne predmete ter ure dodatne strokovne pomoči, ki so za učence z odločbo obvezne; učenci morajo obiskovati tudi ostale načrtovane aktivnosti,
 2. ravna v skladu s pravili šolskega in hišnega reda,
 3. spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole z upoštevanjem drugačnosti (strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola drugih učencev in delavcev šole),
 4. v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti drugih učencev in delavcev šole,
 5. spoštljivo ravna s šolsko lastnino, varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter le-te namerno ne poškoduje,
 6. skrbno prinaša šolske potrebščine in športno opremo,
 7. sodeluje v šolskih aktivnostih,
 8. izpolnjuje svoje učne in druge obveznosti, učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu ter govori po resnici, v nasprotnem primeru se postopa v skladu s šolskimi pravili,
 9. sodeluje pri urejanju šolske okolice in prepoznavnosti šole (ter ima spoštljiv odnos do narave).

Učenec je odgovoren za dosledno izpolnjevanje svojih dolžnosti in kršitve zakonskih ter šolskih predpisov, vključno s temi pravili. Mlajši učenec ni kazensko odgovoren za najtežje kršitve. Starejši učenec je kazensko odgovoren za najtežje kršitve. Učenec je odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava (obligacijskega zakonika).

4. člen

(načini zagotavljanja varnosti)

Nadzor na šolskem območju je organiziran z dežurstvom učiteljev in učencev ter z dejavnostjo varnostne službe. Učenci so dolžni upoštevati navodila nadzornih oseb.

Učencem zagotavljamo varnost:

 1. z doslednim izvajanjem predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu;
 2. z izvajanjem osnovnega preventivnega zdravstvenega programa;
 3. z izvajanjem prometno varnostnega programa, ki obsega:
  1.  izvajanje učnega programa prometne vzgoje pri rednem pouku,

Vsakodnevno osveščanje učencev o doslednem upoštevanju prometnih predpisov pri vključevanju v promet kot pešci, kolesarji ali kot vozači, s poudarkom na odgovornem vedenju. Učenci, ki prihajajo v šolo s kolesi ali s kolesi s pomožnim motorjem, le-te parkirajo na parkirišču za in pred glavnim vhodom v šolo. Učenci, ki se vozijo s kolesi in s kolesi s pomožnim motorjem, morajo uporabljati varnostne čelade. Kolesa ali kolesa s pomožnim motorjem smejo voziti samo učenci, ki imajo za to opravljen ustrezni izpit. Šola obvesti starše in zadrži kolo, če učenec nima opravljenega izpita do njihovega prihoda in prevzema kolesa. Prihajanje v šolo z rolerji, rolkami, električnimi rolkami, skiroji in podobnim ali vožnja s prej omenjenimi sredstvi na območju šole ni dovoljena. Po šoli učenci ne smejo hoditi z obuvali s koleščki. Učenci, ki obiskujejo tečaj za opravljanje kolesarskega izpita, kolesa puščajo v stojalu za kolesa. Prvi dan tečaja pa kolesa pripeljejo v spremstvu staršev.

 • prikaz varnih dohodov do šole s prometno varnostnim načrtom na vseh vhodih v šolo in na podružnicah,
  • seznanitev staršev o njihovi vlogi in odgovornosti pri vzgoji otrok za varno vključevanje v promet na prvem roditeljskem sestanku in sprotno obveščanje,

Starši morajo prvošolce spremljati na poti v šolo in iz nje. Če pa starši menijo, da je njihov prvošolec dovolj samostojen v območju mirnega prometa, da pot v šolo varno opravi sam, podpišejo izjavo, da so s temi pravili seznanjeni. Strogo prepovedana je vožnja z vsemi vozili po površinah, namenjenim pešcem.

 • urejanje prometa s prometno signalizacijo na vseh dohodih v šolo, omejitev dostopa vozil do šolske stavbe,

Učenci v podaljšanem bivanju odidejo domov v spremstvu staršev oziroma skrbnikov ali sami s pisnim dovoljenjem staršev.

Občasno organiziramo vzgojno-izobraževalno delo v drugih oblikah organiziranega dela z učenci (lahko tudi individualno), in sicer z namenom, da se učencem zagotovi varnost ali nemoten pouk. S pisnim dovoljenjem staršev lahko učenec predčasno zapusti dneve dejavnosti (npr. pohod) in ostane doma, ko gredo pohodniki mimo njegovega doma.

Izvajamo različne dejavnosti z namenom, da varujemo učence pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, namernim poniževanjem.

4. drugo

 • z varovanjem in nadzorom vhodov v šolo in garderob učencev na razredni stopnji ter z doslednim zaklepanjem garderob na predmetni stopnji;
  • z video nadzorom šolskih prostorov in okolice šole;
  • z dežurno službo učencev v času pouka na glavnem vhodu v šolo in z dežurstvom učiteljev v jedilnici šole ob 7.15, v času malice na hodnikih, v času kosila dežurajo učitelji oddelka podaljšanega bivanja v jedilnici in dežurni učitelji na šolski avtobusni postaji do 13.20;
  • z oblikovanjem oddelkov in skupin učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi in z zagotavljanjem ustreznega števila spremljevalcev na različnih dejavnostih, v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter navodili za izvajanje učnih načrtov;
  • z varovanjem šolskih objektov matične in podružničnih šol z alarmnim sistemom, povezanim z varnostno službo ter njihovimi dnevnimi in nočnimi obhodi;
  • s prisotnostjo varnostnika na javnih prireditvah.

Pravila obnašanja v avtobusu

●      Učenec ali učitelj ne smeta onesnažiti avtobusa namenoma ali iz malomarnosti. V tem primeru sta dolžna povrniti prevozniku škodo za čiščenje.

●      Učenec ali učitelj sta dolžna povrniti škodo, če sta jo povzročila prevozniku v avtobusu ali na avtobusu namenoma oziroma po svoji krivdi.

●      Zaradi varnosti je hoja v avtobusu med vožnjo prepovedana.

●    Prevoznik ni dolžan sprejeti v avtobus učenca ali učitelja, za katerega se zaradi njegovega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo prevozniku onemogočal izvršiti njegove obveznosti do drugih potnikov (nasilniki, povzročanje nereda z odmetavanjem raznih predmetov, vreščanje, žvižganje …).

●      Prevoznik sme odstraniti iz avtobusa tistega učenca ali učitelja, ki s svojim vedenjem nadleguje druge potnike in voznika ali ne spoštuje predpisov o javnem redu med vožnjo.

●    Pri vstopanju v avtobus morata učenec ali učitelj zagotoviti varen vstop sebi in ostalim potnikom.

●   Na sedežih, opremljenih z varnostnimi pasovi, se morajo le-ti uporabljati.

Naloge dežurnih učencev

Dežurstvo učencev je organizirano na matični šoli ob vhodu. Opravljajo ga učenci in učenke 8. in 9. razredov, ki morajo upoštevati navodila za dežurne učence. Razpored dežurstva določijo razredniki. Učno in vzgojno problematični učenci ne dežurajo.

Naloge dežurnih učiteljev

Učitelji dežurajo na določenih mestih med dvajsetminutnim odmorom za malico, med kosilom učencev v jedilnici ter zunaj po pouku na šolski avtobusni postaji do 13.20. Tako zagotavljajo red in disciplino na hodnikih, v straniščih in učilnicah ter pomagajo dežurnim učencem in rediteljem.

Dežurni učitelj tudi med petminutnim odmorom poskrbi za dosledno upoštevanje pravil šolskega reda. Za red in disciplino na šoli so odgovorni vsi učitelji, ne samo dežurni učitelj.

Naloge rediteljev

Razrednik določi število učencev, ki so zadolženi za prinašanje, pripravljanje, pospravljanje in odnašanje šolske malice in za ostale zadolžitve v razredu.

Vsak teden so v oddelku reditelji dva ali trije učenci. Njihova naloga je, da:

 1. ob pričetku ure javijo učiteljem odsotnost učencev;
 2. po vsaki učni uri očistijo tablo in uredijo učilnico;
 1. prinesejo malico in po njej pospravijo (2–3 minute pred zvonjenjem);
 2. obvestijo ravnatelja ali njegovega pomočnika, če učitelja več kot 10 minut po zvonjenju ni k pouku.

5. člen

(pravila obnašanja in ravnanja)

Obnašanje med poukom in pri ostalih šolskih dejavnostih

 1. Pouk poteka mirno pod vodstvom učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Učenci so pri pouku prisotni, sedijo na svojih mestih, pripravijo potrebne pripomočke, poslušajo razlago, upoštevajo navodila in opozorila učiteljev ter po končani uri za seboj pospravijo. Iz učilnice odidejo, ko jim učitelj to dovoli. Zadrževanje na stopniščih, pri dežurnem učencu in v sanitarijah ni dovoljeno.
 2. Učenec, ki zamudi pouk, takoj odide v učilnico in se opraviči učitelju, dela pa ne moti.
 3. Občasno organiziramo vzgojno-izobraževalno delo v drugih oblikah organiziranega dela z učenci (lahko tudi individualno), in sicer z namenom, da se učencem zagotovi varnost ali nemoten pouk.
 4. Med poukom ni dovoljeno žvečiti. Okna odpira samo učitelj.
 5. Učenci upoštevajo navodila učiteljev o pravilih v posamezni učilnici oziroma o načinih ravnanja s posameznimi predmeti.
 6. Pri pisanju tekmovanj in pisnih preizkusov znanja se učencu, ki prepisuje ali uporablja nedovoljene pripomočke ali moti izvedbo tekmovanj in pisnih preizkusov znanja, prepove nadaljnje opravljanje tekmovanja in pisnih preizkusov. Preizkus ali tekmovalna pola se mu vzame. Učenec zapusti učilnico. Tekmovalna pola ali preizkus se ovrednoti z nič točkami. Če se med vrednotenjem ugotovi, da učenčev preizkus ali tekmovalna pola vsebuje zapise ali risbe z žaljivo vsebino, se preizkus ovrednoti. Šola pa ukrepa v skladu s pravili šolskega reda. Pri učencih s posebnimi potrebami se upoštevajo prilagoditve, ki so določene z odločbo in natančneje opredeljene v individualiziranem programu.
 7. V času pouka je v šoli prepovedana uporaba igrač, MP3-predvajalnikov in mobilnih telefonov ter podobnih naprav (telefoniranje, fotografiranje, snemanje …).
 8. Med šolskimi urami naj bo na hodnikih mir.
 1. Učenci morajo po končanem pouku in ostalih šolskih dejavnostih šolo zapustiti in oditi domov. Zadrževanje v garderobi ni dovoljeno.
 2. Ob kršenju šolskih pravil, v primeru neprimernega obnašanja lahko učitelj zavrne oziroma izpiše učenca, ki je vpisan v določeno interesno dejavnost prostovoljno z namenom zagotavljanja varnosti ostalim udeležencem in zagotavljanja nadaljevanja nemotenega vzgojno-izobraževalnega procesa. Pred tem ukrepom je timski sestanek z učencem in starši.
 3. Učenec mora na učiteljevo zahtevo pokazati vsebino torbe, šolske omarice. V primeru, da ima učenec v torbi pirotehnična sredstva, alkohol, energijske pijače, cigarete, drogo, psihoaktivna sredstva ipd., se mu lahko prepove udeležba v obšolskih dejavnostih.

Oblačila in obutev

 1. Učenci si v garderobah sezujejo čevlje in se preobujejo v copate z nedrsečim podplatom. Copati s trdim podplatom niso dovoljeni, prav tako ni dovoljeno nositi copate s črnim podplatom, ker puščajo sledi. Nošenje copat je obvezno. Isto pravilo velja tudi za udeležence dejavnosti, ki se v telovadnici in ostalih šolskih prostorih izvajajo v popoldanskem času (interesne dejavnosti, plesne vaje …). Učenci od 4. do 9. razreda čevlje in vrhnja oblačila puščajo v garderobi v garderobnih omaricah. Vsak učenec dobi ključ garderobne omarice in zanjo odgovarja. Učenci od 1. do 3. razreda puščajo vrhnja oblačila in čevlje na obešalnih stenah ali na policah. Učenci skrbijo za urejenost garderobe. Zadrževanje v garderobi ni dovoljeno.
 2. Pri pouku športa so učenci oblečeni v športna oblačila in obuti v športne copate, v nasprotnem primeru sedijo na klopi, učitelj o tem obvesti starše.
 3. Na športnih dnevih, ekskurzijah in drugih oblikah šolskih dejavnosti izven prostorov šole morajo biti učenci oblečeni in obuti v skladu z navodili učiteljev.

Mobilni telefoni in druge elektronske naprave

 1. Med poukom in v času obšolskih dejavnosti, v času kosila ter med odmori je uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav prepovedana; če pa učitelj/-ica ali knjižničar/-ka pri določenem predmetu dovoli uporabo aplikacij na mobitelu za potrebe učenja, se lahko le-ta uporabi v dogovorjenem času. Če učenec uporablja mobitel brez dovoljenja, mu ga učitelj/-ica odvzame, ga shrani v ognjevarno omaro v tajništvu, kamor ga učenec po pouku lahko pride iskat. V primeru ponavljajoče kršitve učitelj/-ica odvzame mobilni telefon, ga shrani v ognjevarno omaro in ga kasneje izroči samo staršem. Ko učenci zapustijo šolski prostor, lahko igrajo na svojih elektronskih napravah igrice. Raba telefonov je prepovedana tudi na avtobusih ob dnevih dejavnosti.
 2. Učenci, ki prinašajo elektronske naprave v šolo, jih na lastno odgovornost puščajo v garderobnih omaricah. Telefoni morajo biti izključeni.
 3. V nujnih primerih lahko učenci uporabijo telefon v tajništvu šole.
 4. Zvočno in slikovno snemanje ter fotografiranje učencev in delavcev šole brez njihovega soglasja ni dovoljeno. V primeru kršitve lahko učitelj zahteva, da mu učenec pokaže sliko, posnetek, zapis in nato zahteva izbris zahtevane vsebine. Če je pregledana vsebina žaljiva, neprimerna, lahko učitelj odvzame mobilni telefon, ga shrani v ognjevarno omaro in ga izroči staršem. Učenec v prisotnosti staršev, učiteljev izbriše zahtevano vsebino oz. se v izjemnih primerih (npr. spletno nadlegovanje, širjenje pornografije) vključijo tudi druge institucije.

Čakanje na pouk

 1. Učenci po zvonjenju počakajo učitelje v učilnicah.

Gibanje po šoli

 1. Učenci prvega obdobja prihajajo v šolo skozi glavni vhod. Učenci drugega in tretjega obdobja prihajajo  v šolo skozi stranski vhod.
 2. Starši učence spremljajo samo do garderobe. Prvošolce starši pospremijo v garderobo (razen v času morebitnih ukrepov proti širjenju okužb z covid-19).
 3. Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka – razen vozačev. Vozači imajo organizirano jutranje varstvo vozačev. Šolska vrata se za učence 1. razreda jutranjega varstva odprejo ob 5.45, za učence vozače pa ob 7.10. Pouk se prične ob 8.20. Učenci so dolžni v šolo priti vsaj 10 minut prej. Učenci vozači od 1. do 3. razreda na pouk počakajo v določeni učilnici, ostali učenci pa v jedilnici. V garderobi zadrževanje ni dovoljeno. V času pouka sme učenec zapustiti šolo le s pisnim dovoljenjem staršev.
 4. Pred poukom gibanje po šoli ni dovoljeno, razen v primerih predur in zadrževanja v šolski knjižnici. Po pouku gredo učenci domov. Varstvo vozačev je zagotovljeno v oddelku podaljšanega bivanja, knjižnici oziroma v za to določeni učilnici. Če učenec vozač ne čaka na

prevoz na dogovorjenem mestu, starši podpišejo soglasje, da po pouku prevzemajo odgovornost za otroka. Učenec v tem primeru zapusti šolo ob koncu pouka.

 1. Prvošolce starši pospremijo do učilnice (razen v času morebitnih ukrepov proti širjenju okužb z covid-19). Učenci iz podaljšanega bivanja odhajajo domov v spremstvu staršev ali sami (na osnovi pisnega dovoljenja staršev). Starši, ki pridejo po svojega otroka, počakajo nanj pred učilnico (razen v času morebitnih ukrepov proti širjenju okužb z covid-19).
 2. Med odmori so učenci v učilnici, na hodnikih, v jedilnici, knjižnici ali v toaletnih prostorih.
 3. Učenci se med odmori ne zadržujejo v garderobi. Za potrebe pouka lahko gredo učenci med odmori v garderobo do svoje omarice in iz nje vzamejo potrebščine. Učenci prvega obdobja imajo vse, kar potrebujejo za pouk, v učilnici.
 4. Dežurni učitelji v času malice poskrbijo za red in disciplino. Dežurni učenci prinesejo malico v dogovorjeno učilnico ali v jedilnico. Vso hrano pojedo v učilnici oziroma v jedilnici.
 5. V telovadnico vstopajo učenci ob prisotnosti učitelja. Nanj počakajo v garderobah.
 6. V času prostih ur lahko učenci počakajo v knjižnici ali za to določeni učilnici.
 7. V dopoldanskem času učenci ne zapuščajo šole, razen za potrebe pouka pod vodstvom oziroma naročilom učitelja ali strokovnih delavcev.
 8. Pred poukom in po pouku se učenci ne zadržujejo pri dežurnem učencu.

Prehrana

1. Hrano (malico in kosilo) pojedo učenci v jedilnici oziroma v učilnici. Upoštevati morajo kulturo prehranjevanja. Po jedi pospravijo za seboj.

2. Glavni odmor je po drugi šolski uri, traja 20 minut in je namenjen šolski malici. Dežurna učenca razdelita malico ob prisotnosti učitelja, ki je bil v učilnici 2. šolsko uro. Mize po malici pobrišeta dežurna učenca, v kuhinjo vrneta pribor ter poskrbita za odstranitev ostankov hrane.

3. Hrane ni dovoljeno odnašati iz jedilnice oziroma učilnice.

4. Torbe učenci pustijo v garderobnih omaricah ali na za to določenem mestu.

Zdravstveno varstvo učencev

 V poslopju šole in na šolskih površinah ni dovoljeno kajenje, posedovanje ali uživanje alkohola, droge in drugih psihoaktivnih sredstev ter energijskih pijač. Enako velja za druge oblike šolskega dela (dnevi dejavnosti, šola v naravi …).

Skrb za lastnino in urejenost šole

1. Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami.

2. V šolskih in drugih prostorih, kjer se odvijajo šolske in obšolske dejavnosti, vsi učenci spoštujejo šolsko in tujo lastnino.

3. Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o tem obvestijo učitelje.

4. Učenci ne smejo namenoma povzročiti škode na šolskem inventarju.

5. Če učenec izgubi ključek svoje omarice, lahko učenčevi starši sami priskrbijo novega. V nasprotnem primeru pa šola poskrbi za novega in stroške izdelave zaračuna staršem preko položnice.

Skrb za čistočo

V šolskih prostorih in v sanitarijah učenci skrbijo za čistočo, varčujejo s toaletnim papirjem ter vodo in se v njih ne zadržujejo po nepotrebnem. Učenci skrbijo tudi za red in čistočo šolske okolice.

Prepovedi in omejitve

Na območju šolskega prostora v času pouka ter dni dejavnosti ter šol v naravi je prepovedano:

1. kajenje in uživanje mamil ali drugih prepovedanih substanc,

2. uživanje alkoholnih, energijskih pijač,

3. uporaba pirotehničnih in drugih sredstev, ki lahko ogrožajo zdravje ali življenje,

4. vsako fizično in psihično nasilje nad učenci in delavci šole,

5. vsakršno zlorabljanje (spolno zlorabljanje, trpinčenje (bullying) ipd.),

6. namerno uničevanje šolske lastnine ali lastnine drugih učencev in delavcev šole,

7. vdiranje v garderobne omarice,

8. skrivanje osebnih stvari,

9. neopravičeno zapuščanje šolskih prostorov v času poteka vzgojno-izobraževalnega procesa,

10. vstopanje v šolo z rolerji, skiroji, rolkami, električnimi rolkami ipd.,

11. nedovoljeno fotografiranje in snemanje,

12. objavljanje neustreznih vsebin, učnih listov, preverjanj znanja, preizkusov znanja na socialnih omrežjih,

13. vsa ostala dejanja, ki jih veljavna zakonodaja opredeljuje kot kazniva.

Lepo vedenje

Glavno pravilo omikanega posameznika naše družbe je lepo vedenje. Zato pozdravljamo tako vrstnike kot starejše ter spoštujemo druge in drugačne.

Na hodniku se kulturno obnašamo!

Pazimo na svojo varnost in varnost drugih!

Upoštevamo navodila dežurnih učiteljev!

Obnašamo se primerno! Neprimerne oblike vedenja so: pljuvanje, zmerjanje, kričanje, poniževanje, preklinjanje, pretepanje, suvanje, prerivanje, spotikanje, brcanje …

Prevzemanje učencev iz šole v prvi triadi

Starši so dolžni v pisni obliki sporočiti šoli seznam vseh oseb, ki lahko prevzamejo učenca iz šole. Šolo so dolžni tudi seznaniti z omejitvami, kot je npr. prepoved približevanja učencu. Kadar učitelj dvomi, da je oseba, ki želi otroka prevzeti, do tega res upravičena, pri starših preveri upravičenost osebe do prevzema otroka. Šola ne sme izročiti učenca osebi, ki kaže vidne znake opitosti ali vpliva nedovoljenih snovi. Šola pokliče drugega starša (če ta ne obstaja, pokliče zakonitega zastopnika otroka), ki mora organizirati varno spremstvo učenca.

6. člen

(kršitve)

Za kršitev se šteje vsako ravnanje ali dejanje učenca, ki je v nasprotju s pravili šolskega reda, ostalimi akti šole ali veljavno zakonodajo. Kršitve delimo na lažje, težje in najtežje. Pri razvrščanju kršitev si pomagamo s prilogo A tega pravilnika.

7. člen

(postopki in ukrepi v primeru kršitev)

V primeru ugotovljenih kršitev in 6. člena teh pravil lahko šola sproži ustrezne postopke in ustrezno ukrepa proti kršitelju. Pri tem mora dosledno upoštevati naslednja načela:

1. Učencu se ne sme izreči ukrepa, s katerim bi bile kršene njegove zakonite pravice.

2. Spore je potrebno najprej reševati na miren način.

Načelo postopnosti: proti kršitelju, pri katerem je bila prvič ugotovljena kršitev, mora šola uvesti postopek, ki vodi do najmilejšega predvidenega ukrepa. V primeru nadaljnjih kršitev se ukrepi stopnjujejo. Pred izrekanjem vzgojnih ukrepov bomo omogočili podporo učencu pri iskanju možnosti in priložnosti za učenje in spremembo neustreznega vedenja. Pri tem bodo sodelovali učenci, starši in strokovni delavci šole. O uporabi vzgojnega ukrepa bomo obvestili starše, učence in učitelje.

3. Kršitev mora biti ugotovljena brez razumnega dvoma. V nasprotnem primeru šola proti kršitelju ne sme ukrepati.

4. Načelo sorazmernosti: izrečeni ukrep mora biti sorazmeren s težo kršitve.

5. Načelo individualizacije: pri izbiri postopka in izreku vzgojnega ukrepa je potrebno upoštevati vse subjektivne in objektivne okoliščine primera.

6. Načelo kontradiktornosti: kršitelju je potrebno omogočiti izjavo o kršitvenem dejanju ali dogodku in o izjavah nasprotne strani.

7. Proti kršitelju se v isti zadevi lahko ukrepa samo enkrat.

8. Privilegij zoper samoobtožbo: šola od kršitelja ne sme pridobiti priznanja krivde ali kakršnih koli izjav o kršitvi na nezakonit način.

9.  V primeru najtežjih kršitev postopnost vzgojnega ukrepanja ne velja (priloga A). V teh primerih se takoj, ko je mogoče, obvesti starše, vključi se šolska svetovalna služba, po potrebi še zunanje inštitucije. Učencu se izreče vzgojni opomin.

10. V primeru izrečenega vzgojnega ukrepa se učencu odvzame status športnika, status kulturnika in ostale ugodnosti, kot je na primer napovedano ustno ocenjevanje znanja.

Pri izbiri postopkov in vzgojnih ukrepov si pomagamo s prilogo A teh pravil. Vzgojni tim se sestane v primeru kršitev, ki niso opredeljene v hišnem redu, in presodi o ustreznosti postopka za izrek vzgojnega ukrepa in izbiro le-tega. Pri tem je potrebno upoštevati, da je za učence s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, možna vključitev tričlanske komisije, ki presodi o ustreznosti postopka za izrek vzgojnega ukrepa in izbiro le-tega, kadar je izražen dvom o ustreznosti postopka ali vzgojnega ukrepa. Ravnatelj takrat skliče komisijo, ki preuči zadevo in poda mnenje.

V primeru kršitev, pri katerih je bila povzročena škoda, je potrebno upoštevati starost kršitelja:

– Mladoletnik do dopolnjenega sedmega leta ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči.

– Mladoletnik od dopolnjenega sedmega do dopolnjenega štirinajstega leta ne odgovarja za škodo,

  razen če se dokaže, da je bil ob povzročitvi škode zmožen razsojati.

– Mladoletnik z dopolnjenimi štirinajstimi leti odgovarja po splošnih pravilih o odgovornosti za škodo.

Mlajši učenci za najtežje kršitve kazensko ne odgovarjajo. Ko učenec dopolni 14 let starosti, se njegova kršitev presoja tudi z vidika mladoletnikove kazenske odgovornosti.

8. člen

(tričlanska komisija)

Tričlanska komisija obravnava težje kršitve, za katere je v prilogi A teh pravil predviden postopek pred tričlansko komisijo. Naloga tričlanske komisije je tudi opredeljevanje kršitev, ki v prilogi A teh pravil niso navedene, in predlaganje postopkov in ukrepov, ki so sicer v prilogi A teh pravil predvideni, vendar bi bili zaradi osebnih ali drugih okoliščin v konkretni zadevi neprimerni. Tričlanska komisija predlaga postopek in možne ukrepe za obravnavo teh kršitev.

 Tričlansko komisijo skliče ravnatelj za vsak primer posebej (ad hoc).

VZGOJNI OPOMINI

Izrekanje vzgojnih opominov ureja od 1. 9. 2012 Zakon o osnovni šoli (60. f člen, Ur. l. RS, št. 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13).

Šola lahko izreče vzgojni opomin za kršitve, ki so storjene v času pouka, ob dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnostih, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu, hišnem redu, pravilih šolskega reda in drugih aktih šole. V primeru najtežjih kršitev postopnost vzgojnega ukrepanja ne velja.

Če je učenec prejel vzgojni opomin, šola skupaj s starši in učencem sestavi individualizirani vzgojni načrt. V njem so opredeljeni vzgojni cilji in vzgojne dejavnosti za izboljšanje učenčevega vedenja. Učencu lahko šola izreče vzgojni opomin v posameznem šolskem letu trikrat.

9. člen

(organiziranost učencev)

Oddelčna skupnost

V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.

Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov:

• sodelujejo pri oblikovanju vzgojnega načrta šole in pravil šolskega reda

ter izvajajo sprejete dogovore,

• obravnavajo učni uspeh v oddelku,

• organizirajo medsebojno pomoč pri učenju in pomoč sošolcem v različnih težavah,

• obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja,

• oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti,

• organizirajo različne oblike dežurstva,

• organizirajo različne akcije in prireditve,

• opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

Učenci oddelčne skupnosti volijo praviloma dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Volitve so lahko tajne.

Skupnost učencev šole

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole (ki sprejme letni program dela), kjer opravljajo različne dejavnosti za izboljševanje medsebojnih odnosov, spodbujajo čut za druge ljudi (v solidarnostnih akcijah), zaznavajo nasilje ipd. Skupnost učencev ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole.

Šolski parlament

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Predstavnikov parlamenta je toliko, kolikor je oddelkov na šoli. Sklicatelj šolskega parlamenta je mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko poda tudi predstavnik oddelčne skupnosti ali ravnatelj. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno.

10. člen

(opravičevanje odsotnosti)

Pouk je določen z urnikom. K uram prihajajo učenci in učitelji točno. V primeru zamude so se učenci dolžni opravičiti in navesti vzrok. Neopravičena zamuda se kaznuje z neopravičeno uro.

Vsak izostanek svojega otroka morajo starši opravičiti v roku petih delovnih dni po prihodu učenca v šolo. Izostanek do pet delovnih dni opravičijo starši, daljšega pa zdravnik.

Učenec, ki manjka pri uri (napovedan izostanek), pri kateri bi naj bil napovedano ocenjen, se z učiteljem predhodno dogovori o nadomestnem terminu za ocenjevanje ali opravljanje obveznosti. Starši so dolžni poskrbeti za to, da učenec v najkrajšem času nadomesti primanjkljaj in tako lahko nemoteno nadaljuje šolsko delo.

Koriščenje prostih dni so starši dolžni najaviti 3 dni pred izostankom.

Izhode učencev med prostimi urami pisno dovolijo starši.

Izreden odhod iz šole (slabo počutje, zdravniški pregledi, druge obveznosti …) je dovoljen le z vednostjo razrednika oziroma učitelja, ki v razredu poučuje v času odhoda, in sicer v spremstvu staršev ali skrbnikov učenca.

11. člen

(sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev)

Sistematski pregledi in cepljenje

Splošni sistematski pregledi se izvajajo v 1., 3., 5. in v 8. razredu. Po programu Zdravstvenega doma Slovenske Konjice se izvajajo tudi določena cepljenja v določenih starostnih obdobjih. V 9. razredu se spremlja podatke, ki se uporabljajo pri poklicni usmeritvi. Če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu, razrednik o tem obvesti starše učenca.

Zobozdravstvene storitve

V šoli je zobna ambulanta, tako da imajo učenci zagotovljeno zobozdravstveno storitev in sistematiko od 1. do 9. razreda v soglasju s starši. Program zobozdravstvene vzgoje je namenjen pravilnemu in rednemu čiščenju zob. Za zdravljenje zob skrbi šolska zobna ambulanta.

Dolžnost seznanitve

Starši so dolžni obvestiti šolo o zdravstvenem stanju učenca in o posebnih zahtevah za ohranjanje njegovega zdravja, kadar je to potrebno za zagotavljanje ustreznega zdravstvenega varstva učenca v času pouka in dejavnosti izven prostorov šole.

Učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole, če starši predložijo razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Učenec je prisoten pri pouku in opravlja vse zadolžitve, ki jih zmore in ne ogrožajo njegovega zdravja.

O odsotnostih zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih ter drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v imenu šole, obvesti starše razrednik oz. učitelj/-ica, ki aktivnost organizira. Navedene odsotnosti so opravičene.

Šola osvešča učence o zdravem načinu življenja. Učence in starše osvešča o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja v družini. V ta namen organizira različne aktivnosti pri pouku in pri drugih dejavnostih šole.

12. člen

(način informiranja učencev in staršev)

Obvestila objavljajo strokovni delavci in vodstvo šole za vse učence hkrati po šolskem radiu.

Nekatera obvestila dobijo starši in učenci v ustni ter pisni obliki, druga pa so objavljena na oglasnih deskah na hodnikih ter na šolski spletni strani.

13. člen

(veljavnost pravil in izjava o seznanitvi)

Pravila šolskega reda začnejo veljati, ko jih sprejme Svet šole. Z njimi se seznanijo vsi zaposleni delavci, učenci šole in njihovi starši.

PRILOGA A: SEZNAM KRŠITEV

Lažje kršitve

Vzgojni postopek: opozorilo, pogovor z učiteljem, razrednikom, svetovalno delavko, obvestilo staršem, popravilo škode.

1. Zamujanje k pouku, uram dodatne strokovne pomoči, izbirnim predmetom in drugim vzgojno-izobraževalnim dejavnostim.

2. Prihod k uri brez ustreznih pripomočkov (tudi brez opreme za šport).

3. Odklanjanje dela (učenec noče pisati, vendar pri tem ne moti ostalih).

4. Neupoštevanje navodil učitelja.

5. Motenje pouka. Za učenca se občasno organizira vzgojno-izobraževalno delo v drugih oblikah organiziranega dela z učenci z namenom, da se učencem zagotovi varnost ali nemoten pouk.

6. Odpiranje oken.

7. Učenec se laže, namerno prikriva resnico.

8. Neupoštevanje cestnoprometnih predpisov in varne poti v šolo.

9. Neprimerno ravnanje s hrano.

10. Neopravičeni izostanki (do 5 neopravičenih ur).

11. Neprimeren prihod na kosilo/vrivanje/spuščanje.

12. Prepisovanje ali/in raba nedovoljenih pripomočkov ali/in motenje pri pisnem preverjanju ali ocenjevanju znanja in tekmovanju. Učencu se prepove nadaljnje opravljanje tekmovanja in pisnih preizkusov. Pisni preizkus ali tekmovalna pola se učencu vzame in se ovrednoti z nič točkami.

13. Neupoštevanje pravil šolskega reda.

14. Zadrževanje v garderobi, sanitarijah.

15. Slabo opravljanje oz. neopravljanje nalog dežurnega učenca v oddelku.

16. Uporaba mobilnega telefona ali multimedijskega predvajalnika v času učnega procesa, razen za namen učnega procesa. Če učenec uporablja mobilni telefon brez dovoljenja, mu ga učitelj odvzame, ga shrani v ognjevarno omaro v tajništvu, kamor ga lahko pride učenec iskat po pouku. V primeru ponavljajoče se kršitve učitelj odvzame mobilni telefon, ga shrani v ognjevarno omaro in ga kasneje izroči samo staršem.

17. Neupoštevanje pravil knjižničnega reda.

18. Poškodba ali izguba knjige.

19. Če učenec izgubi ključek garderobne omarice, ga lahko nadomesti sam (to je poskrbi za izdelavo rezervnega ključka) ali za to poskrbi šola in učenec oz. njegovi starši plačajo nastale stroške.

20. Razmetavanje ali skrivanje lastnine drugih učencev.

21. Neopravičena neudeležba na dnevih dejavnosti in v šoli v naravi.

22. Če učenec odkloni učiteljevo zahtevo, da pokaže vsebino torbe, šolske omarice, se mu lahko prepove udeležba v obšolskih dejavnostih.

23. Zvočno in slikovno snemanje in fotografiranje učencev ter delavcev šole brez njihovega soglasja ni dovoljeno. V primeru kršitve lahko učitelj zahteva, da mu učenec pokaže sliko, posnetek, zapis in nato zahteva izbris zahtevane vsebine.

24. Neprimerno govorjenje in obnašanje (preklinjanje, pljuvanje, zasmehovanje, komentiranje, žvižganje ipd.).

25. Kršitev, ki s temi pravili ni opredeljena, in jo obravnava tričlanska komisija.

Težje kršitve

Vzgojni postopek: opozorilo, pogovor z učiteljem, razrednikom, svetovalno delavko, obvestilo staršem, popravilo škode, administrativni vzgojni ukrep.

1. Ponavljajoče se istovrstne (lažje) kršitve, neizpolnjevanje dolžnosti ali neupoštevanje dogovorjenih pravil, zaradi česar so že bili izvedeni vzgojni postopki.

2. Neopravičeni izostanki nad 5 ur. Samovoljen odhod iz šole.

3. Grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo (žalitve, zmerjanje, zasmehovanje, opolzko govorjenje, razširjanje lažnih govoric …).

4. Če se med vrednotenjem ugotovi, da učenčev preizkus ali tekmovalna pola vsebuje zapise ali risbe z žaljivo vsebino, se preizkus ovrednoti. Predlaga se administrativni vzgojni ukrep.

5. Ob kršenju šolskih pravil, v primeru neprimernega obnašanja lahko učitelj zavrne oz. izpiše učenca, ki je vpisan v določeno interesno dejavnost prostovoljno. Pred tem ukrepom je timski sestanek z učencem in starši.

6. Fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo, pri čemer nista ogrožena zdravje ali življenje.

7. Prisotnost v šoli pod vplivom alkohola, drog, energijskih pijač in napitkov ter drugih psihoaktivnih sredstev v času pouka, dni dejavnosti in v času drugih organiziranih oblik vzgojno‐izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole. Učenec prinese, preprodaja ali ima v šoli pirotehnična sredstva, alkohol, energijske pijače, cigarete, droge in ostala psihoaktivna sredstva.

8. Spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole, predvajanje neprimernih vsebin.

9. Žaljivo govorjenje (žaljenje, preklinjanje, poniževanje, nestrpne opazke do drugačnih, do različnih narodnosti, ver … ), javno spodbujanje ali razpihovanje narodnostnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva ali nestrpnosti, spodbujanje k drugi neenakopravnosti zaradi telesnih ali duševnih pomanjkljivosti oziroma drugačnosti.

10. Napeljevanje h kršitvam/nagovarjanje drugih h kršenju pravil, ki bi imelo za posledico lažjo ali težjo kršitev.

11. Namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole ali uničevanje javnih prevoznih sredstev/namerno uničevanje opreme in drugega inventarja šole z manjšo premoženjsko škodo.

12. Zvočno in slikovno snemanje ter fotografiranje učencev in delavcev šole brez njihovega soglasja ni dovoljeno. V primeru kršitve učenec pokaže zahtevano vsebino. Če je vsebina žaljiva, neprimerna, lahko učitelj odvzame mobilni telefon, ga shrani v ognjevarno omaro, izroči staršem. Učenec v prisotnosti staršev, učiteljev izbriše zahtevano vsebino. Sledi vzgojni ukrep, v izjemnih primerih se vključijo druge institucije.

13. Učenci brez učiteljevega nadzora uporabljajo športne rekvizite, ne upoštevajo pravil v telovadnici (gredo sami na galerijo/balkon) in ogrožajo svoje zdravje ter življenje.

14. Kršitev, ki s temi pravili ni opredeljena, in jo obravnava tričlanska komisija.

Najtežje kršitve

Vzgojno delovanje šole: timska obravnava v primerih najtežjih kršitev in odstop pristojnim institucijam. Postopnost vzgojnega ukrepanja ne velja.

1. Uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih ekskurzijah.

2. Psihično nasilje z elementi kaznivega dejanja, socialno izključevanje, osamitev, stigmatizacija, izsiljevanje ali ekonomsko nasilje, zahteve po denarju, grožnje, virtualno nasilje, izvajanje neposrednih ali prikritih oblik agresivnega vedenja do drugih učencev ali delavcev šole/vrstniško nasilje.

3. Kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole.

4. Fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo, pri čemer sta ogrožena zdravje ali življenje.

5. Prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času pouka, dni dejavnosti in v času drugih organiziranih oblik vzgojno‐izobraževalne dejavnosti.

6. Napeljevanje h kršitvam/nagovarjanje drugih h kršenju pravil, ki bi imelo za posledico najtežjo kršitev.

7. Namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole ali uničevanje javnih prevoznih sredstev/namerno uničevanje opreme in drugega inventarja šole z večjo premoženjsko škodo.

8. Objava slikovnih ali zvočnih posnetkov, fotografij v medijih ali uporaba slednjih z namenom zaničevanja ali zasmehovanja.

9. Uporaba naprav, ki ogrožajo zdravje, varnost ali življenje drugih oseb.

10. Okrnitev ugleda šole s škodljivimi posledicami.

11. Namerno poškodovanje in uničevanje tujega imetja v času šolskih dejavnosti izven šole z večjo premoženjsko škodo.

12. Goljufanje z elementi kaznivega dejanja in zahteve po pomoči pri goljufanju z elementi kaznivega dejanja.

13. Spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole, predvajanje neprimernih vsebin z elementi kaznivega dejanja. 

PRILOGA B: OPIS POSTOPKOV

POGOVOR UČITELJA Z UČENCEM

1. Učitelj čim prej po ugotovljeni kršitvi pokliče učenca v diskreten prostor.

2. Učitelj učencu razloži, katero kršitev je ugotovil.

3. Učenec lahko poda svoje mnenje o učiteljevi ugotovitvi.

4. Učitelj ustno opozori učenca, da je kršitev v nasprotju s pravili šolskega reda in ga seznani z ukrepi v primeru ponovitve kršitve.

5. Učitelj zapiše zaznamek o svojem pogovoru z učencem v mapo opažanj.

POGOVOR RAZREDNIKA Z UČENCEM

1. Oseba, ki je zaznala kršitev (učitelj, drug delavec šole, učenec), mora ustno seznaniti razrednika učenca, ki naj bi kršil pravila šolskega reda.

2. Razrednik čim prej po prejetem ustnem obvestilu pokliče učenca v diskreten prostor.

3. Razrednik učencu razloži, kdo in katero kršitev je ugotovil.

4. Učenec lahko poda svojo izjavo glede prejšnje točke.

5. Razrednik ustno opozori učenca, da je kršitev v nasprotju s pravili šolskega reda in ga seznani z ukrepi v primeru ponovitve kršitve.

6. Če razrednik nesporno ugotovi, da je učenec kršil pravila šolskega reda in je v teh pravilih za ugotovljeno kršitev predpisan ukrep, na podlagi načela individualizacije vzgojnih ukrepov izreče učencu vzgojni ukrep, ki je sorazmeren s težo in pogostostjo kršitve.

7. Razrednik zapiše zaznamek o svojem pogovoru z učencem v mapo opažanj.

POGOVOR ŠOLSKE SVETOVALNE DELAVKE Z UČENCEM

1.Svetovalna delavka je seznanjena in po potrebi vključena v svetovalni odnos v primeru emocionalnih, socialnih in drugih stisk otrok.

2. Kadar razrednik presodi, da učenec potrebuje svetovalni pogovor, o tem obvesti svetovalno delavko.

3. Svetovalna delavka opravi svetovalni pogovor z učencem in mu nudi podporo pri reševanju nastale situacije.

POGOVOR ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE, RAZREDNIKA, VODSTVA ŠOLE IN UČENCA S STARŠI

1. Razrednik koordinira termin pogovora z vsemi sodelujočimi.

2. Na podlagi načela kontradiktornosti (z obojestranskimi izjavami) se razčisti konkretno dejansko stanje kršitve.

3. Razrednik izreče ustrezni ukrep.

4. Pogovor razrednik zapiše v zapisnik. Podpišejo ga vsi udeleženi, ki prejmejo izvod tega zapisnika.

POSTOPEK PRED TRIČLANSKO KOMISIJO

1. Oseba, ki je ugotovila kršitev, za katero je predviden postopek pred tričlansko komisijo, ustno obvesti predsednika (ravnateljico) tričlanske komisije v roku 3 delovnih dni od ugotovljene kršitve. V obvestilu navede ime kršitelja in čim bolj podrobno opiše ugotovljeno kršitev.

2. Predsednik tričlanske komisije skliče zasedanje le-te najkasneje v osmih dneh po prejemu obvestila o ugotovljeni kršitvi.

3. Na zasedanju tričlanske komisije morajo biti prisotni vsi trije člani.

4. Tričlanska komisija preuči dejansko stanje. Po potrebi povabi prijavitelja in kršitelja, da povesta dodatne informacije, ki lahko komisiji pomagajo pri razreševanju zadeve. Kršitelj lahko poda izjavo izključno s pisnim soglasjem staršev, ki so lahko pri podajanju izjave prisotni.

5. Tričlanska komisija opredeli težo kršitve. Kadar ne gre za najtežjo kršitev, predlaga ustrezen postopek, lahko pa tudi neposredno ukrep proti kršitelju. Pri tem mora upoštevati posebne potrebe, prištevnost in starost kršitelja.

6. Če tričlanska komisija ugotovi, da je kršitev najtežje vrste, zadevo nemudoma odstopi pristojnim institucijam.

7. Svoje ugotovitve komisija zapiše v zapisnik.

ODSTOP OBRAVNAVE KRŠITVE PRISTOJNIM INSTITUCIJAM

1. Oseba, ki je ugotovila kršitev ali ji je bila zaupana informacija o kršitvi, o tem nemudoma ustno obvesti svetovalno delavko ali vodstvo šole in razrednika. Svetovalna delavka ali vodstvo šole o tem zapiše uradni zaznamek.

2. Oseba, ki je obvestilo prejela, nemudoma pokliče pristojno institucijo.

3. Pristojna institucija prevzame vodenje postopka. Šola mora na zahtevo institucije zagotoviti svoje sodelovanje z institucijo.

POSTOPEK IZREKANJA VZGOJNEGA OPOMINA

Postopek je predpisan v zakonodaji (glej Zakon o osnovni šoli).

POGOVOR RAZREDNIKA S STARŠI

1. Razrednik se s starši ustno ali pisno dogovori za sestanek, ki mora biti v prostorih šole.

2. Razrednik se, ne glede na izid pogovora, samostojno odloči za ukrep, ki ga bo izrekel kršitelju.

3. Po pogovoru razrednik zapiše zaznamek.

RAZREDNIK OBVESTI STARŠE

1. Razrednik sestavi pisno obvestilo staršem, v katerem navede učenčevo kršitev.

2. Pisno obvestilo razrednik pošlje staršem kršitelja (potrebno upoštevati postopnost obveščanja).

3. Če razrednik v roku treh delovnih dni ne prejme podpisane vsebine ali dvomi, da so jo resnično podpisali starši kršitelja, obvesti starše s priporočeno pošto.

POGOVOR UČITELJA Z RAZREDNIKOM

1. Učitelj, ki je zaznal kršitev, diskretno obvesti razrednika učenca, ki je storil kršitev. Predstavi mu zadevo.

2. Razrednik začne postopek v skladu s pravili šolskega reda.

3. Učitelj in razrednik zapišeta uradni zaznamek o pogovoru v mapo opažanj.

POGOVOR KNJIŽNIČARJA Z RAZREDNIKOM

1. Knjižničar diskretno obvesti razrednika učenca, ki je storil kršitev. Predstavi mu zadevo.

2. Razrednik začne postopek v skladu s pravili šolskega reda.

3. Knjižničar in razrednik zapišeta uradni zaznamek o pogovoru.

POGOVOR KNJIŽNIČARJA Z UČENCEM

1. Knjižničar čim prej po ugotovljeni kršitvi pokliče učenca v diskreten prostor.

2. Knjižničar učencu razloži, katero kršitev je ugotovil.

3. Učenec lahko poda svoje mnenje o knjižničarjevi ugotovitvi.

4. Knjižničar ustno opozori učenca, da je kršitev v nasprotju s pravili šolskega reda in ga seznani z ukrepi v primeru ponovitve kršitve.

5. Knjižničar zapiše uradni zaznamek o svojem pogovoru z učencem in presodi, če je glede na pravila šolskega reda dolžan o kršitvi obvestiti razrednika.

MEDIACIJA Z ZUNANJIM MEDIATORJEM

1. Ta postopek uporabimo v naslednjih primerih:

– kadar so vse sprte stranke delavci šole,

– kadar obstaja verjetnost, da šolski mediator ne bi bil nepristranski,

– kadar vrstniška ali šolska mediacija ne uspeta,

– kadar se kršijo pravila šolske mediacije ali mediacijski sporazum, sklenjen v postopku vrstniške ali

  šolske mediacije.

Možnost mediacije z zunanjim mediatorjem se lahko uporabi tudi na predlog ali zahtevo sprtih strank.

2. Ravnateljica šole naveže stik z zunanjim mediatorjem.

3. Zunanji mediator pošlje pisno vabilo sprtim strankam, v katerem določi predmet (vsebino), čas in kraj mediacije in pojasni namen mediacijskega postopka.

4. Na začetku mediacije mediator predstavi načela in pravila postopka mediacije. Vsi udeleženci podpišejo mediacijsko pogodbo.

5. V postopku mediacije uporablja mediator različne tehnike.

6. Po uspešni mediaciji sestavi mediator mediacijski sporazum.

7. Če mediacija ne uspe, se spor reši z uporabo drugih pravnih sredstev.

PRILOGA C : STRNJENA PRAVILA ŠOLSKEGA REDA ZA UČENCE

1. Na poti v šolo in iz nje upoštevamo pravila prometne varnosti in se primerno vedemo.

2. Če smo vozači in imamo kresničko, se vozimo v šolo s šolskim avtobusom.

3. S kolesi in kolesi z motorjem se pripeljemo do šolskega dvorišča, kjer sestopimo in jih parkiramo na za to določenem mestu. Z njimi se ne vozimo po šolskem dvorišču. Kolesa in kolesa z motorjem zaklenemo in za njih odgovarjamo sami.

4. Učenci kolesarji in motoristi uporabljamo varnostno čelado.

5. Hodimo po za to namenjenih površinah in ne ubiramo bližnjic čez zelenice.

6. V garderobi se preobujemo, odložimo vrhnja oblačila in jo zapustimo pospravljeno.

7. Ne odpiramo garderobnih omaric drugih učencev.

8. Svojega ključka garderobne omarice ne zaupamo drugim.

9. V učilnicah mirno počakamo na začetek pouka. Sedimo na stolih. V času odmora ne čečkamo po tabli.

10. Po zvonjenju za začetek pouka učilnice ne zapuščamo brez dovoljenja učitelja, ki ima tisto uro pouk, oz. brez dovoljenja dežurnega učitelja.

11. V času pouka ne prestavljamo pohištva (miz in stolov), razen če to izrecno naroči učitelj. V tem primeru ob koncu ure učilnico pospravimo.

12. Če zamudimo, gremo takoj k pouku, potrkamo, pozdravimo in se opravičimo.

13. Pri pouku sodelujemo; če česa ne razumemo, vprašamo. S seboj redno prinašamo šolske potrebščine in med poukom upoštevamo navodila učitelja. V času pouka govorimo le, ko je to dovoljeno.

14. V času pouka se ne zadržujemo na šolskih hodnikih, v avli, na straniščih, v športni dvorani. Med prostimi urami smo lahko v knjižnici ali v kotičkih.

15. Ne posedamo na okenskih policah in se ne nagibamo skozi okna. Skozi okna ne vpijemo in ne mečemo predmetov. Oken ne smemo odpirati, razen če tako naroči učitelj.

16. Če učitelja ob zvonjenju še ni v razredu, ga mirno počakamo. Po desetih minutah reditelj sporoči odsotnost učitelja v tajništvo šole, ostali učenci mirno počakajo v razredu.

17. V petminutnih odmorih zamenjamo učilnico in se v miru pripravimo na naslednjo uro.

18. Med odmori se ne zadržujemo v garderobi in ne zapuščamo šolskega prostora brez dovoljenja razrednika, učitelja ali pisnega opravičila staršev.

19. Malicamo v učilnicah, kjer imamo naslednjo uro pouk. Pred in po malici poskrbimo za red in čistočo.

20. S hrano ravnamo spoštljivo.

21. Ne preklinjamo, ne žvižgamo ipd., obnašamo se primerno.

22. V času delitve kosila čakamo mirno v vrsti in se ne prerivamo. Obrok pojemo kulturno. V času kosila so lahko v jedilnici samo dežurni učenci in tisti, ki redno kosijo oz. so kosilo naročili. V času kosila torba ne sodi v šolsko jedilnico. Pustimo jo v šolski omarici ali na dogovorjenem mestu.

23. Po končanem pouku, interesnih dejavnostih in podaljšanem bivanju gremo takoj domov.

24. Mlajši učenci prinašamo igrače v šolo samo ob dogovorjenih dnevih.

25. Majic z vulgarnimi in žaljivimi napisi nimamo oblečenih v šoli.

26. Alkoholne flomastre uporabljamo le z dovoljenjem učitelja.

27. Skrbno varujemo šolsko lastnino in lastnino drugih. V šolo ne prinašamo vrednejših predmetov in ne puščamo denarja v oblačilih v garderobi. Za osebno lastnino smo odgovorni sami.

28. V času pouka in ostalih dejavnosti ne kupujemo in ne uživamo napitkov iz avtomatov (športna dvorana, glasbena šola, župnijski dom).

29. Mobitelov in IKT-tehnologije (MP3, MP4, iPod …) ne uporabljamo v času pouka, med odmori, v knjižnici, na dnevih dejavnosti in v šoli v naravi. Če učitelj ali knjižničar pri določenem predmetu dovoli uporabo aplikacij na mobitelu za potrebe učenja, lahko le-tega uporabimo v dogovorjenem času.

30. Za mobilne naprave, ki jih prinesemo v šolo, odgovarjamo sami.

31. Učiteljeva pisna ocenjevanja znanja, učni listi, pisna navodila, zapisi na tablo in v zvezek so avtorsko delo, kar pomeni, da je njihovo objavljanje na spletu, še posebej na družabnih omrežjih, prepovedano.

32. Prepovedana je uporaba vseh vrst IKT-pripomočkov za namene fotografiranja in snemanja delavcev šole in učencev ter objavljanje in razpošiljanje fotografij in posnetkov.

33. Ne komentiramo in ne žalimo učiteljev ter učencev. Prepovedano je žaljenje učiteljev in učencev na vseh socialnih omrežjih.

34. V kabinete in zbornico vstopimo šele takrat, ko potrkamo in nas povabi učitelj.

35. Do učiteljev, delavcev šole, obiskovalcev in ostalih učencev smo vljudni in spoštljivi. Prosim in hvala sta čudoviti besedi, pozdrav z nasmehom nam polepša dan.

36. Težave rešujemo sproti z razrednikom, učitelji in šolsko svetovalno službo.

37. Na dneve dejavnosti in v šolo ne prinašamo energetskih napitkov, alkohola, cigaret in ostalih nedovoljenih substanc in jih tudi ne uživamo. 

38. V primeru opravičene odsotnosti na dnevih dejavnosti se pravočasno odjavimo, in to vsaj tri dni prej, drugače poravnamo stroške prevoza. V primeru nenadne bolezni morajo starši obvestiti učitelja pred odhodom, drugače poravnamo stroške prevoza.

39. Dosledno upoštevamo dogovorjena razredna in šolska pravila.

40. Dežurni učenec vestno opravlja svoje dolžnosti, ki so določene s pravili.

Dostopnost