Tajništvo: 03 / 757 - 36 - 31 _________________________________________________________________________________________________________________________________
 

OPB, JV IN VZ

Podaljšano bivanje je organizirano od 1. do 5. razreda.

V Osnovni šoli Loče imamo 3,00 oddelka podaljšanega bivanja. Prav tako je oddelek podaljšanega bivanja v podružnični šoli Jernej (0,80 oddelka) in v podružnični šoli Žiče (1,4 oddelka). Podaljšano bivanje je organizirano od 11.50 do 16.00.

V OŠ Loče imamo naslednje oddelke:

  • OPB 1 (samostojen oddelek),
  • OPB 2 (kombiniran oddelek),
  • OPB 3 (kombiniran oddelek),
  • OPB 4 (kombiniran oddelek).

V podaljšanem bivanju  poučujejo naslednje učiteljice:

Irena Skutnik, Andreja Robič, Barbara Vezjak, Vesna Celcer Pečovnik, Alenka Ungar Dietinger, Iva Gorinšek, Ana Kovačič in Karmen Leskovar.

V podružnični OŠ Jernej imamo:

         ● 0PB 1 (vključeni učenci od 1. do 4. razreda – kombiniran oddelek).

V podaljšanem bivanju poučujejo učiteljice: Vesna Hmelak, Maja Štefanič in Vlasta Zorc.

V podružnični OŠ Žiče imamo:

● OPB 1 (vključeni učenci  1. in 2. razreda – kombiniran oddelek),

● OPB 2 (vključeni učenci  3. in 4. razreda – kombiniran oddelek).

V podaljšanem bivanju poučujejo naslednje učiteljice: Duša Pokorn, Danica Strmšek, Katja Kozjan in Tanja Kohne.

V podaljšanem bivanju se učenci sprostijo, pišejo domače naloge, širijo znanja  ter imajo prostočasne usmerjene dejavnosti. V tem času imajo učenci tudi kosilo. Zagotavlja se jim spodbudno, zdravo in varno okolje za osebni razvoj in

izobraževanje. Skupaj z učitelji načrtujejo, izbirajo in izvajajo različne aktivnosti in šolske projekte, zadovoljujejo potrebo po socialnih stikih, gibanju, igri ter razvijajo socialne veščine, ki jih potrebujejo za življenje. V OPB učence vzgajamo, širimo njihovo splošno razgledanost in praktična znanja, jih navajamo na samostojno življenje ter jim skozi igro in različne dejavnosti privzgajamo moralne vrednote,  jih učimo sobivanja v raznolikosti značajev in v stiku z naravo.

JUTRANJE VARSTVO LOČE

Se prične ob 6.15 v učilnici 103.Izvaja ga učiteljica Ana Kovačič.

JUTRANJE VARSTVO VOZAČEV OŠ LOČE 

Jutranje varstvo vozačev je organizirano v treh skupinah:

Prva skupina prične ob 7.00 v učilnici 102.

Druga skupina prične ob 7.00 v jedilnici.

Tretja skupina prične ob 7.30 v učilnici 101.

Izvajajo ga naslednje učiteljice: Anuška Berdnik, Mateja Kamplet, Andreja Rečnik, Silvija Kuzman, Nada Vodovnik, Svetlana Klemenčič, Alenka Tajnikar, Alenka Ungar Dietinger, Maja Štefanič in Karmen Leskovar.

JUTRANJE VARSTVO VOZAČEV JERNEJ

Jutranje varstvo je organizirano v eni skupini od 7.00 do 8.15. Izvaja ga učiteljica Katja Polanec.

JUTRANJE VARSTVO ŽIČE

Jutranje varstvo je organizirano v eni skupini od 6.15 do 8.15. Izvaja ga učiteljica Tanja Kohne.

VARSTVO VOZAČEV

Po pouku (12.40–13.40) imamo za vse učence vozače organizirano varstvo vozačev v učilnici Razno in v jedilnici.

Učenci, ki čakajo na izbirne predmete, ne smejo zapuščati šole brez pisnega dovoljenja staršev.

Izvajajo ga učiteljice: Adrijana Potočnik, Andreja Pučnik in Iva Gorinšek.

 
 
 
Dostopnost