INFORMACIJE IN NAVODILA OB VRAČANJU UČENCEV OD 1. DO 3. RAZREDA V ŠOLO V TOREK, 26. 1. 2021

1. UVOD

Spoštovani starši!                         

Po enajstih tednih izobraževanja na daljavo se v torek, 26. januarja, v šolo vračajo učenci 1. triletja. Starši ste razrednikom preko maila napovedali povratek svojega otroka. Veseli smo dejstva, da se v šolo vrača večina učencev 1. triade in da je MIZŠ, v sodelovanju z ZRSŠ in NIJZ, določilo, da v trenutni epidemiološki situaciji za osnovne šole obvelja tako imenovani C-OŠ model izvajanja VIZ-dela.

Osnovne značilnosti C-OŠ modela so:

 • v šoli poteka pouk od 1. do 3. razreda,
 • pouk se organizira v skupine, ki so določeni s standardi in normativi,
 • izvajanje pouka poteka v homogenih skupinah,
 • skupine učencev se v času pouka ne mešajo,
 • na šoli veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima in dosledno izvajanje preventivnih ukrepov in priporočil NIJZ.

Potrebno bo upoštevati priporočila NIJZ in se obnašati samozaščitno ter odgovorno. Podobno, kot smo to že počeli v mesecu septembru in oktobru.

Šola je dolžna zagotoviti varno učno okolje za vse učence, zato vas opozarjamo, da naj pouk obiskujejo le zdravi učenci brez znakov akutne okužbe dihal.

Pojav koronavirusa je v naša življenja prinesel veliko sprememb in prilagoditev in posledično bo učence v torek pričakal tudi spremenjen šolski prostor in šolski vsakdan.

Namen današnjega obvestila je zlasti ta, da se z učenci o spremenjenem šolskem vsakdanu pogovorite in jih na povratek v šolo pripravite.

Vsi skupaj si želimo, da se bodo učenci prihoda v šolo veselili in ne bodo doživljali stisk in tesnobe.

Z vključitvijo otroka v šolo se zaradi povečanja stikov povečuje tveganje za okužbo. Priporočamo, da otrok omeji stike s starejšimi, npr. starimi starši in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ter imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težji potek bolezni.

2. HIGIENSKI UKREPI NA ŠOLI

Glede na še vedno trajajoče ukrepe je šola dolžna upoštevati priporočila in protokole čiščenja v skladu z navodili, ki jih je pripravil NIJZ.

2.1 Splošni higienski ukrepi

Že po povratku z letnih počitnic smo učence seznanili s splošnimi higienskimi ukrepi, šolo smo opremili z razkuževalniki in infografiko v skladu z ukrepi NIJZ.

Ob sedanji vrnitvi v šolo bomo z učenci temeljito obnovili poznavanje higienskih ukrepov:

 • Higiena kašlja.
 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 • Razkuževanje rok.
 • Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje.
 • Zračenje prostorov.

2.2 Infografika in označevanje šolskih prostorov

V avli I. triletja je urejena info točka, po šoli in v učilnicah imamo nameščene infografike higienskih ukrepov.

Šolske prostore smo označili s talnimi oznakami in koridorji za vzdrževanje željene 1,5 do 2-metrske medosebne razdalje. Namen tega ukrepa je zagotoviti čim manj stikov med različnimi skupinami učencev.

2.3 Osebna zaščitna oprema

Vsi zaposleni v skladu s priporočili NIJZ v šoli nosijo maske. Pri učencih 1. triletja maska ni potrebna in zahtevana znotraj matičnega razreda. Učenci nosijo maske le izven učilnice v skupnih prostorih.

Naprošamo vas, da učence opozorite, da morajo vsi zaposleni ves čas nositi maske, da pri otrocih ne bi prihajalo do nepotrebnega strahu.

3. PROTOKOL PRIHODA V ŠOLO IN VSTOPANJA V ŠOLSKI OBJEKT TER ODHODA IZ ŠOLE

V skladu s higienskimi ukrepi vas opozarjamo tudi na spremembe pri prihodu v šolo.

 • Glavi vhodi v šolo bodo zaklenjeni.

Vstop v šolo bo možen pri vhodu pri I. triletju. Izhod v jedilnici. Starši zunaj ohranjajte 2-metrsko medosebno razdaljo.

 • Staršem vstop v šolo ni dovoljen. Starši boste otroka pospremili do vhoda, kjer boste v primeru odsotnosti dežurnega učitelja pozvonili in pri vratih počakali.
 • V času prihodov učencev v šolo bo pri vhodu dežurni učitelj, ki bo poskrbel, da bodo učenci v šolo vstopali posamično. Učenca bo sprejel in ga usmeril h garderobi.
 • V avli bodo dežurni učitelji, ki bodo učence usmerjali v učilnice in skrbeli za upoštevanje ukrepov.
 • Ob odhodu iz šole starši otroka počakate zunaj; dežurni učitelji bodo otroka pospremili do izhoda.
4. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

4.1 Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

V šoli bomo izvajali jutranje varstvo (od 6.15) in podaljšano bivanje (do 16.00), vendar starše prosimo, da otroci prihajajo v jutranje varstvo in podaljšano bivanje, če je to res nujno.

Skupine in urnike JV in OPB smo pripravili glede na vaše prijave, zato vas naprošamo, da se držite napovedanih terminov.

4.2 Način prihajanja v šolo in odhajanja domov

Učenci pridejo v šolo po spodaj navedenem razporedu:

 • Učenci ki so vključeni v jutranje varstvo, prihajajo v šolo med 6.15 in 7.50.
 • Učenci, ki niso vključeni v JV ali VV, prihajajo v šolo:
 • Učenci 1. razreda predvidoma pridejo v šolo ob 7.55.
 • Učenci 2. razreda pridejo v šolo ob 8.05.
 • Učenci 3. razreda pridejo v šolo ob 8.15.

Učiteljice, ki izvajajo pouk v razredu, sprejemajo učence na vratih učilnice in jih usmerjajo.

Učenci si ob prihodu v učilnico umijejo roke, nato odložijo svoje stvari ob stol in mizico, ki jim je dodeljena.

NIJZ priporoča, da učenci prihajajo v šolo predvsem peš, kjer je mogoče. V drugih primerih starši poskrbite za individualni prevoz otrok v šolo, brez združevanja učencev.

V primeru, da nimate druge možnosti in bodo učenci v šolo prihajali s šolskimi avtobusi, je potrebno upoštevati higienska priporočila na avtobusu.

Prevoznik opozarja, da se prevozi izvajajo na način, ko potniki v kombiju/avtobusu sedijo v cikcak razporeditvi. V ta namen potniki sedejo na označena mesta. Prav tako si otroci morajo ob vstopu na kombi/avtobus razkužiti roke na ter nositi zaščitne maske.

4.3 Šolska prehrana

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno, za učence bodo pripravljeni obroki kot pred zaprtjem šole. Pri tem bomo upoštevali priporočila NIJZ.

Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.

Jedilniki bodo enostavnejši, malice bodo pripravljene enoporcijsko.

4.4 Organizacija VIZ-dela

V skladu s priporočili bodo dejavnosti obveznega in razširjenega programa potekale znotraj iste skupine (oddelka) v istem prostoru, vsakemu razredu je dodeljena matična učilnica.

Skupine (oddelki) ne prehajajo iz prostora v prostor in se ne združujejo. Določeni so tudi sanitarni prostori, ki jih določen razred uporablja. Ves čas se ohranja dodeljeni sedežni red.

Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. Učitelj je ves čas prisoten v razredu.

Tudi individualna in skupinska pomoč ter dodatna strokovna pomoč se – ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov – izvaja od 1. do 3. razreda v šoli.

Učenci v OŠ LOČE in v PŠ JERNEJ in PŠ ŽIČE so razporejeni takole:

RAZREDUČILNICAUčiteljicaŠOLA
1. A103Adrijana Potočnikmatična šola
1. B101Gloria Kolarmatična šola
2. A102Nada Vodovnikmatična šola
2. B111Mateja Kampletmatična šola
3. A106Andreja Pučnikmatična šola
    
1. J1Katja Polanecpodružnica
2. J1Katja Polanecpodružnica
3. J2Erika Sevšekpodružnica
    
1. Ž1Katja Kozjanpodružnica
2. Ž1Katja Kozjanpodružnica
3. Ž2Mira Javornikpodružnica

4.5 Urnik

Pouk bo potekal po rednem urniku, ki je bil v veljavi pred zaprtjem šol. Upoštevali bomo priporočilo, da učenci odmore preživljajo v učilnicah, šport pa se bo (glede na vreme) pretežno izvajal na prostem. Učenci naj prihajajo v šolo športno oblečeni, s sabo naj imajo rezervna oblačila. Učenci ne menjavajo učilnic, zato se pouk v manjših učnih skupinah ne bo izvajal.

Izvajali bomo pouk NIP angleščine v 1. razredu. Izvajale se bodo le tiste interesne dejavnosti, ki se lahko izvajajo v okviru iste skupine.

4.6 Učne vsebine

Učitelji bodo prvi teden pouka v šoli veliko časa, skladno s Priporočili ZRSŠ, namenili vzpostavitvi higienskega režima med učenci, spoznavanju spremenjenega hišnega reda in šolskega prostora, navajanju nazaj na šolsko življenje in delo. Veliko časa bodo posvetili gibanju na prostem, pogovoru o

tem, kako so preživeli ta čas, ko so bili doma, skratka poskrbeli bodo, da bo uvajanje potekalo postopoma, brez stisk.

4.7 Šolske potrebščine in ostala oprema

Učenci naj prvi šolski dan v šolo prinesejo vse šolske potrebščine, nato pa jih bodo vse puščali v šoli. Šolskih potrebščin ne bodo odnašali domov.

Šolske torbe obvezno skrbno odložijo pri svoji mizici in jih ne odlagajo drugje po šoli.

Poskrbite, da v šolo poleg učnih gradiv prinesejo svoje učne pripomočke: barvice, lepilo, škarje. Izogibati se je treba delitvi opreme in pripomočkov.

Prav tako naj učenci v šolo prinesejo bidon za vodo ter serviete za malico.

Učenci naj imajo s sabo vsakodnevno tudi topla oblačila, saj se bodo prostori pogosto zračili, veliko pa se bodo tudi zadrževali izven učilnic. Po potrebi imajo s sabo tudi zaščitna sredstva pred soncem (pokrivalo, kremo za sončenje).

4.8 Komunikacija šola – starši

Za uspešno sodelovanje je pomembna sprotna in kvalitetna komunikacija med starši in šolo. Starši bodite v rednem stiku z razredniki in učitelji po e-pošti, telefonu ali drugih elektronskih povezavah.

Če mora starš nujno vstopiti v šolsko stavbo, mora uporabiti masko, pri vhodu pa si razkužiti roke. Starš napove svoj prihod v šolo. Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev.

4.9 Psihološka priprava otroka

Za uspešno vključitev otrok v šolo je pomembno, da se starši z otroki pogovorite o ponovnem odprtju šole in jim predstavite pozitivne vidike. Pogovorite se z njimi tudi o spremenjenem učnem okolju, kjer bo v učilnici le del njihovih sošolcev in sošolk. Razložite jim pomembnost upoštevanja higienskih ukrepov in pomen vzdrževanja medosebne varnostne razdalje.

Spoštovani starši!

V torek, 26. januarja, se bomo z našimi učenci srečali v spremenjenem šolskem prostoru, z nekoliko spremenjenimi navadami. Vsi zaposleni se bomo potrudili, da bomo učencem zagotovili varnost, ustrezne higienske razmere in poskrbeli za zdravje vseh, kolikor je z naše strani mogoče. Kaj bo pokazal čas, je nemogoče napovedati; preveč je neznank in vprašanj.

Zavedati se namreč moramo, da z upoštevanjem ukrepov zmanjšamo možnost za prenos okužbe. Za pravilno izvajanje  samozaščitnih ukrepov pa smo odgovorni prav vsi.

Z vso vnemo in odgovornostjo pa se bomo kljub drugačnim časom posvetili našemu osnovnemu poslanstvu – delu z učenci v živo, ki smo ga vsi željno pričakovali.

 Ravnateljica: Metka Ambrož Bezenšek

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost