POGUM

POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih)

 

Namen projekta POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih) oz. »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«, je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem.

 

Šolski implementacijski tim si bo prizadeval za uresničitev ključnih ciljev projekta:

  • razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem
  • opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

V projektu si prizadevamo za razumevanje kompetence podjetnosti (EntreComp), ki ni enako pojmu podjetništvo, je veliko več. Kompetenco podjetnosti razume na treh ravneh: ideje in priložnosti; viri in akcija.

 

Razvojni model vključuje razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih strokovni delavci izvajajo dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc. Šolajočim želimo omogočiti način razmišljanja, da bodo delovali proaktivno in samoiniciativno, z namenom prenosa znanja in zmožnosti šolskega okolja navzven. To pa bi naj prispevalo k uspešnemu oblikovanju karierne orientacije. Bistveno je pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, za razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov. Veščine podjetnosti so v pomoč posameznikom na vseh življenjskih ravneh (vsakdanje življenje, družba, delovno mesto …). Samoiniciativnost in podjetnost sta izjemno pomembni za uresničevanje posameznikovih zamisli. Ob tem pa je potrebno tudi razvijati ustvarjalnost, inovativnost, sprejemanje tveganj, sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za doseganje ciljev. Oh hkratni zavesti o etičnih vrednotah in spodbujanju dobrega upravljanja.

 

Evropski kompetenčni okvir podjetnosti v izobraževanju

IDEJE in PRILOŽNOSTI

VIRI

AKCIJA

Dostopnost