Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2020/21 od 22. 2. 2021 (Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v OŠ Loče, POŠ Žiče in POŠ Jernej)

1. UVOD

Zadnji počitniški dnevi se iztekajo in pred nami je nadaljevanje šolskega leta 2020/2021.

MIZŠ je v sodelovanju z ZRSŠ in NIJZ določilo, da v trenutni epidemiološki situaciji za osnovne šole obvelja tako imenovani B-OŠ model izvajanja VIZ dela.

Osnovne značilnosti B-OŠ modela so:

 • vsi učenci imajo pouk v šoli,
 • na šoli veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima in dosledno izvajanje preventivnih ukrepov in priporočil NIJZ.

Potrebno bo upoštevati priporočila NIJZ in se obnašati samozaščitno ter odgovorno. Podobno kot smo to že počeli v mesecu septembru.

Bistvenega pomena je, da V ŠOLO PRIDETE LE ZDRAVI UČENCI.

Pouk bo organiziran v matični učilnici oddelka, učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo različni učitelji (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela).

Še vedno pa bo treba izvajati splošne higienske ukrepe, ki jih je že in jih bo za novo situacijo še pripravil NIJZ.

V ponedeljek, 22. 2. 2021, bodo učenci od 4. do 9. razreda izjemoma prvi dve šolski uri preživeli z razredniki, nato bo pouk potekal po urniku. NULTIH UR TA DAN NE BO. Prosimo, da učenci v šolo prihajajo po navedeni časovnici.

Šola je dolžna zagotoviti varno učno okolje za vse učence, zato vas opozarjamo, da naj pouk obiskujejo le zdravi učenci brez znakov akutne okužbe dihal.

Pojav koronavirusa je v naša življenja prinesel veliko sprememb in prilagoditev in posledično bo učence v ponedeljek pričakal tudi spremenjen šolski prostor in šolski vsakdan.

Z vključitvijo otroka v šolo se zaradi povečanja stikov povečuje tveganje za okužbo. Priporočamo, da otrok omeji stike s starejšimi, npr. starimi starši in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ter imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težji potek bolezni.

2. HIGIENSKI UKREPI NA ŠOLI

Glede na še vedno trajajoče ukrepe je šola dolžna upoštevati priporočila in protokole čiščenja  v skladu z navodili, ki jih je pripravil NIJZ.

2.1 Splošni higienski ukrepi

Že kmalu po samem pojavu koronavirusne bolezni smo učence seznanili s splošnimi higienskimi ukrepi, šolo opremili z razkuževalniki in infografiko v skladu z ukrepi NIJZ.

Ob sedanji vrnitvi v šolo bomo z učenci temeljito obnovili poznavanje higienskih ukrepov:

 • Higiena kašlja.
 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 • Razkuževanje rok.
 • Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje.
 • Zračenje prostorov.

2.2 Infografika in označevanje šolskih prostorov

Pri vhodih šole in v učilnicah imamo nameščene infografike higienskih ukrepov.

Šolske prostore smo označili s talnimi oznakami in koridorji za vzdrževanje željene 1,5 do 2-metrske medosebne razdalje. Namen tega ukrepa je zagotoviti čim manj stikov med različnimi skupinami učencev.

2.3 Osebna zaščitna oprema

Vsi zaposleni v skladu s priporočili NIJZ v šoli nosijo maske. Za vse učence so obvezne maske  ob prihodu v šolo in ob gibanju v skupnih prostorih šole, maska ni potrebna znotraj matične učilnice oz. mehurčka.

3. PROTOKOL PRIHODA V ŠOLO IN VSTOPANJA V ŠOLSKI OBJEKT TER ODHODA IZ ŠOLE

V skladu s higienskimi ukrepi vas opozarjamo tudi na spremembe pri prihodu v šolo.

V šolo lahko vstopajo le ZDRAVE OSEBE: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci. Ob vstopu v šolo si vsak razkuži roke. Učenci si ob vstopu v učilnico temeljito večkrat na dan umijejo roke. Razkuževalniki so nameščeni v predprostoru šole, v avlah in po hodnikih. Razkužila so tudi v učilnicah. V učilnicah ima učitelj poleg razkužila za roke tudi pršilko z razkužilom za razkuževanje površin.

VSTOP IN IZSTOP IZ ŠOLE BO VHOD PRI I. TRILETJU ZA UČENCE I. TRILETJA TER ZA 4. IN 5. RAZRED. 

Za učence I. triletja je vstop v šolo pri vhodu v prvo triletje. Staršem vstop v šolo ni dovoljen. Starši otroka pospremite do vhoda. V času prihodov učencev v šolo je pri vhodu dežurni učitelj, ki poskrbi, da učenci v šolo vstopajo posamično. Učenca sprejme in ga usmeri h garderobi. V avli je dežurni učitelji, ki učence usmerja v učilnice in skrbi za upoštevanje ukrepov. Ob odhodu iz šole starši dežurnemu učitelju pri vhodu sporočite ime in priimek vašega otroka ter počakate zunaj. Učitelji poskrbijo tudi za postopno odhajanje učencev iz šole.

Učiteljice, ki izvajajo pouk v razredu, sprejemajo učence na vratih učilnice in jih usmerjajo.

Učenci si ob prihodu v učilnico umijejo roke, nato odložijo svoje stvari ob stol in mizico, ki jim je dodeljena.

Starši in učenci zunaj ohranjajte 2-metrsko medosebno razdaljo. Obvezna je uporaba mask tudi za starše tako v prostorih šole kot tudi na zunanjih površinah šole.

PROTOKOL PRIHODA IN ODHODA ZA UČENCE 6. DO 9. RAZREDA

Učenci vozači vstopajo v šolo ob prihodu šolskih avtobusov in se vključijo v varstvo vozačev. Varstvo vozačev poteka v osrednji avli šole, kjer se učenci vozači razporedijo po kotičkih posameznega razreda (4. razred, 5. razred …). Pri tem skrbijo za medsebojno razdaljo. 10 minut pred pričetkom pouka dežurni učitelj usmeri učence vozače v matične učilnice. Učenci »nevozači« prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka in samostojno vstopajo v šolo. Učenci si ob prihodu v šolo razkužijo roke, odidejo do garderobe, nato pa v matične učilnice. Zadrževanje v predprostoru šole in pred garderobami ni dovoljeno. Zadrževanje učencev na zunanjih igriščih (nogometno in košarkarsko igrišče) zaenkrat ni dovoljeno. Učenci odhajajo iz šole samostojno in takoj po končanem pouku. Zadrževanje učencev v skupinah ni priporočeno.

V času odhoda šolskih avtobusov je na avtobusnem postajališču dežurni učitelj, ki nadzoruje učence in jih opozarja na medosebno varnostno razdaljo ob čakanju in vstopu na avtobus. Za nadzor skrbijo dežurni delavci šole. Seznam dežurstev delavcev ureja pomočnica ravnateljice.

Vstop in izstop iz šole bo za učence od 6. do 9. razreda pri vhodu v jedilnico.

Smer gibanja posameznega razreda po šoli smo označili s talnimi označbami.

V ponedeljek, 22. 2. 2021, bodo učenci od 4. do 9. razreda izjemoma prvi dve šolski uri preživeli z razredniki, nato bo pouk potekal po urniku. NULTIH UR TA DAN NE BO. Prosimo, da učenci v šolo prihajajo po navedeni časovnici.

UČENCI PRIDEJO V ŠOLO PO SPODAJ NAVEDENEM RAZPOREDU:

Učenci, ki niso vključeni v JV ali VV prihajajo v šolo (vhod I. triade):

 • Učenci 1. razreda predvidoma pridejo v šolo ob 7.50
 • Učenci 2. razreda pridejo v šolo ob 7.55
 • Učenci 3. razreda pridejo v šolo ob 8.00
 • Učenci 4. razredov pridejo v šolo ob 8.05
 • Učenci 5. razredov pridejo v šolo ob 8.10

Učenci, ki niso vključeni v VV prihajajo v šolo (vhod pri jedilnici):

 • Učenci 6. razredov pridejo v šolo ob 7.55
 • Učenci 7. razredov pridejo v šolo ob 8.00
 • Učenci 8. razredov pridejo v šolo ob 8.05
 • Učenci 9. razreda pridejo v šolo ob 8.15

STARŠI IN ZUNANJI OBISKOVALCI

V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi v tajništvo šole ali po telefonu. Obiskovalci so se dolžni javiti v tajništvu, kjer se vodi evidenca obiskovalcev. Obiskovalci upoštevajo vse potrebne zaščitne ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja …).

Učenci ne dežurajo v avli šole in v jedilnici. Šola je v času trajanja pouka zaklenjena (glavni vhod in vhod I. triletja). Obiskovalci napovejo vstop s pritiskom na zvonec. Po šoli ves čas trajanja VIZ-procesa dežurajo zaposleni delavci. V primeru neodzivnosti obiskovalci pokličejo v tajništvo šole na 03 757 36 31.

NIJZ priporoča, da učenci prihajajo v šolo predvsem peš, kjer je mogoče. V drugih primerih starši poskrbite za individualni prevoz otrok v šolo, brez združevanja učencev.

V primeru, da nimate druge možnosti in bodo učenci v šolo prihajali s šolskimi avtobusi, je potrebno upoštevati higienska priporočila na avtobusu.

Prevoznik opozarja, da se prevozi izvajajo na način, ko potniki v kombiju/avtobusu sedijo v cikcak razporeditvi. V ta namen potniki sedejo na označena mesta. Prav tako si otroci morajo ob vstopu na kombi/avtobus razkužiti roke na ter nositi zaščitne maske.

4. GIBANJE PO ŠOLI

Gibanje po šoli (skozi vhode, po avli, po hodnikih, po stopnicah) poteka kot v prometu – po desni strani. Učenci se držijo nakazanih smeri gibanja in označenih koridorjev, ki opredeljujejo medsebojno razdaljo  – pred WC-jem  in pred jedilnico.

5. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

5.1 Urnik

Šola izvaja obvezni in razširjeni predmetnik v celoti. Pouk poteka po običajnem urniku. Predura se prične ob 7.30, pouk obveznega predmetnika ob 8.20.

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se začasno lahko izvajajo na daljavo ali v matičnem oddelku.

Pouk v manjših učnih skupinah se ne izvaja. Šport se izvaja brez mešanja učenk/učencev iz različnih skupin, organizira se znotraj istega oddelka oz. mehurčka.

Izvajajo se le interesne dejavnosti, ki jih šola izpelje v homogeni skupini oddelka. Dnevi dejavnosti se izvajajo znotraj matičnega razreda.

5.2 Matične učilnice

Vzgojno-izobraževalno delo od 22. 2. 2021 poteka v normativno določenih oddelkih in v matičnih učilnicah (učenci se ne selijo). V času trajanja modela B so matične učilnice prilagojene številu učencev v razredu. V učilnicah velja stalni sedežni red.

RAZREDMATIČNA UČILNICARAZREDNIKŠtevilo učencev
1. a103A. Potočnik16
1. b101G. Kolar15
2. a102N. Vodovnik17
2. b111M. Kamplet15
3. a109A. Pučnik24
4. a108S. Kuzman16
4. b103A. Berdnik17
5. a205I. Gorinšek25
5. b204 A. Rečnik 25
6. a207K. Jošt26
6. b208A. R. U. Dietinger25
7. a110B. Meglič23
7. b206V. C. Pečovnik23
    
8. a105B. Petelinek22
8. b106A. Gumzej20
9. a203V. Hmelak17
9. b107I. Potočnik19
JERNEJ   
1. in 2.1K. Polanec20
3. in 4.2E. Sevšek10
ŽIČE   
1. in 2.1K. Kozjan8
3. in 4.2M. Javornik13

Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov in samo za učence istega razreda, odrasla oseba je na zadostni razdalji oz. z zaščitno masko.

Medvrstniška pomoč se lahko izvaja za učence v okviru istega razreda ali pa na daljavo.

Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli. Izvajajo se za posamezni oddelek.

Šole v naravi, plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzije se do nadaljnjega ne izvajajo.

V trenutni epidemiološki situaciji se zunanjim izvajalcem (športnim društvom in klubom) mešana vadba ne dovoli.

5.3 Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo (od 6.15) in podaljšano bivanje (do 16.00).

Zajtrk bo ob 7.00 v jedilnici šole po predpisanem protokolu.

Med učenci različnih razredov ohranjamo varnostno medosebno razdaljo. Nadzorni učitelji poskušajo v čim večji meri učence opozarjati na socialno distanco.

5.4 Podaljšano bivanje

Delo v OPB poteka v skladu z urnikom posamezne skupine OPB; starši učence iz OPB prevzemajo glede na termine, napovedane v prijavi. Učitelji v OPB izvajajo okrepljeno nadzorstveno skrbnost in skrbijo, da so učenci čim več zunaj. Skupine se zadržujejo na ločenih prostorih; med njimi je čim manj mešanja. Ob prehajanju iz skupine v skupino proti zaključku OPB učitelji skrbijo za dosledno evidentiranje učencev v skupini.

Za učence 4. in 5. razreda se priporoča, da šola v dogovoru s starši organizira podaljšano bivanje le za tiste učence, ki to NUJNO potrebujejo. V primeru, da šola za te učence oblikuje heterogeno skupino podaljšanega bivanja, je uporaba zaščitnih mask za učence ter zaposlene NUJNA.

5.5 Šolska prehrana

Za šolsko prehrano je poskrbljeno v skladu s priporočili NIJZ-ja.

Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.

Malica se za vse učence organizira v učilnici, v kateri se izvaja pouk. Kosilo se organizira v skladu z urnikom, ki ga pripravi vodja šolske prehrane, da ne prihaja do mešanje skupin.

5.6 Šolska knjižnica

V šolski knjižnici je lahko omejeno število učencev in ločeni oddelki, če se izvaja VIZ-program, sicer pa izposoja poteka po razporedu in na varnostni razdalji. Po vrnitvi gredo knjige za tri dni v »karanteno«. Zadrževanje v knjižnici pred ali po pouku je omejeno zgolj za potrebe dela s knjižnim virom ali uporabo računalnika za šolsko delo. Navzočnost učencev v knjižnici se dosledno in natančno evidentira.

5.7 Šolske potrebščine in ostala oprema učencev

Učenci skrbno ravnajo s svojo šolsko torbo in šolskimi potrebščinami. Šolsko torbo imajo odloženo pri svoji mizici, je ne odlagajo vsepovprek. Šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov si med seboj ne izmenjujejo in izposojajo. Za hidracijo v šolo dnevno prinašajo bidon z vodo in poskrbijo za dosledno ravnanje z njim. Pitniki ne delujejo.

Za potrebe športa prinašajo svojo športno opremo, ki jo po uporabi odnesejo domov in naslednjič prinesejo čisto. Obvezna je dnevna higiena oblačil – redno preoblačenje v čista in oprana oblačila.

Učenci naj imajo s sabo vsakodnevno tudi topla oblačila, saj se bodo prostori pogosto zračili, veliko pa se bodo tudi zadrževali izven učilnic. Po potrebi imajo s sabo tudi zaščitna sredstva pred soncem (pokrivalo, kremo za sončenje).

6. KOMUNIKACIJA ŠOLA – STARŠI

Šola sproti obvešča starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci in o drugih aktualnih informacijah v zvezi s poukom glede na trenutno epidemiološko stanje v državi. Šola informacije objavlja na spletni strani šole: www.osloce.si

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu. Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Udeleženci upoštevajo priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe mask. Starši in vsi ostali obiskovalci šole se morajo pred vstopom v šolo najaviti na tel. št. 03 757 36 31 in evidentirati v tajništvu šole. Razredniki komunicirajo s starši učencev svojega oddelka po telefonu, e-pošti in z obvestili preko Lopolis-a.

7. PROTOKOL V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO S KORONAVIRUSOM OZ. ZNAKI COVID-19

7.1 Povzeti higienski ukrepi

Za zaščito pred okužbo je potrebno:

UČENCI:

 • v šolo hodijo le POPOLNOMA ZDRAVI UČENCI, BREZ ZNAKOV PREHLADNIH OBOLENJ,
 • dosledno upoštevajo zapovedane higienske ukrepe na šoli in povsod v največji možni meri delujejo samozaščitno,
 • redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo,
 • upoštevanje higiene kašlja in kihanja,
 • izogibanje dotikanja obraza,
 • ohranjanje varne medosebne razdalje v skupnih prostorih šole,
 • učenci posameznih oddelkov se med odmori zadržujejo v učilnicah,
 • pri vhodu, v avli in na hodnikih se učenci gibajo po desnem pravilu,
 • učenci na WC odhajajo med uro, počakajo  na varni razdalji, če so WC-ji zasedeni,
 • učenci za gibanje v skupnih prostorih obvezno nosijo masko,
 • učenci si ne izposojajo šolskih potrebščin in pripomočkov,
 • higienske odpadke dosledno mečejo v za to pripravljen koš,
 • uporaba mask ZA VSE UČENCE (priporočilo NIJZ).

ŠOLSKI PROSTOR:

 • vsi šolski prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo v skladu s protokolom čiščenja,
 • v šolskem prostoru dogajanje nadzorujejo dežurni učitelji po razporedu,
 • vstop v šolo za starše in zunanje obiskovalce je možen le ob predhodni najavi v tajništvo šole (03 757 36 31) in le izjemoma, upoštevajoč vse higienske ukrepe.

8.  UKREPANJE ŠOLE OB SUMU NA COVID-19

8.1 OBRAVNAVA UČENCA S SUMOM NA COVID-19

Če zboli učenec, ga učitelj napoti v varni prostor – kabinet specialne pedagoginje, kjer v njeni prisotnosti počaka na starša, ki ga prevzame po predhodnem klicu, ki ga opravi pomočnica ravnateljice ali ravnateljica. Če je možno, tak učenec ta čas nosi zaščitno masko.

Na podružnici bolni učenec počaka v zbornici z vodjo podružnice.

Šola v primeru potrjenega primera okužbe s SARS-CoV-2 ali suma na okužbo ukrepa v skladu z Navodili VIZ-zavodom, ki jih je pripravil NIJZ,  12. 2. 2021.

Starši so dolžni obvestiti ravnateljico šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta), če se izkaže, da je učenec okužen s covid-19.

Na šoli se sproži epidemiološka preiskava, s katero se poišče in obvesti vse možne kontakte okuženega učenca. Na NIJZ šola posreduje seznam kontaktov.

Pričetek kužnosti je 2 dni pred pojavom bolezni. V skladu z navodili NIJZ se svetuje kontaktom, da v inkubacijski dobi spremljajo svoje zdravstveno stanje.

Učencem se odredi karantena, spremeni se organizacija VIZ-dela – oddelek preide na izobraževanje na daljavo.

 Ravnateljica: Metka Ambrož Bezenšek

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost